06 Jeugd

  Omschrijving van het beleidsveld
  Enerzijds optimaliseren van de ontwikkelingskansen en participatiemogelijkheden en anderzijds voorkomen van maatschappelijke uitval voor de leeftijdsgroep 0 – 23 jaar in het algemeen, door het realiseren, behouden en afstemmen van een adequaat voorzieningenniveau en activiteitenaanbod op lokaal en regionaal niveau.

  Onderscheiden deelterreinen
  Beleid, voorzieningen, lokale activiteiten en regionale activiteiten (zie doelenboom).

  Portefeuillehouder(s)

  J. Schlangen (onderwijs, jeugdbeleid, jeugdzorg, sport en weekmarkten & kermissen)


  06 Jeugd

  Programma en paragrafen

  Dit beleidsveld heeft een relatie met programma 2C, 3A.


  06 Jeugd

  Vermeldenswaardige zaken

  Ontwikkeling integraal kindcentrum Eygelshoven
  In 2015 hebben de gemeente Kerkrade en de onderwijsstichting Movare een Integraal Huisvestingsplan opgesteld. Hiermee is de lange termijn visie op het onderwijs en de hierbij passende huisvesting bepaald en is geanticipeerd op komende ontwikkelingen. Dit alles ten behoeve van een toekomstbestendig onderwijs. Gemeente en schoolbestuur beschouwen het als hun gezamenlijke opdracht dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daartoe dienen scholen midden in de maatschappij te staan en in samenwerking met hun directe omgeving een kansrijk en uitdagend klimaat te realiseren. In verband hiermee is in het Integraal Huisvestingsplan de ambitie opgenomen om gefaseerd een netwerk van zogenaamde integrale kindcentra te realiseren. Deze kindcentra voorzien op basis van een gezamenlijk doel in samenhangende activiteiten en voorzieningen voor kinderen en hun ouders/verzorgers. Daarbij is niet op voorhand bepaald welke activiteiten en voorzieningen dat moeten zijn. Ruimte voor ontwikkeling en maatwerk staat voorop. Vastgesteld is dat in Kerkrade Noord een herschikking van het basisonderwijs nodig is. Vanuit deze herschikking is de tijd rijp om in samenhang hiermee als pilot concreet aan de slag te gaan met de ontwikkeling van een kindcentrum. Deze herschikking vroeg echter om de nodige afstemming tussen partijen met de daarmee gepaard gaande tijdsspanne. De kennis en ervaring die wordt opgedaan uit de pilot zal ingezet worden voor de realisatie van kindcentra op andere locaties in de gemeente


  06 Jeugd

  Indicatoren

  omschrijving

  bron

  eenheid

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  deelname peuterspeelzaal*

  Kinderopvang Kerkrade (KOK)

  % 2 en3- jarigen

  36,2

  58,9

  57,8

  65,1

  indicatie doelgroep-peuter t.b.v. VVE door JGZ (bij 14 maanden consult)

  Meander JGZ

  aantal

  126

  120

  121

  150

  onderzoeken relatief schoolverzuim**

  bureau VSV

  aantal

  251

  347

  761

  459

  onderzoeken absoluut schoolverzuim***

  bureau VSV

  aantal

  2

  1

  3

  3

  maatregelen

  bureau VSV

  aantal

  18

  13

  10

  16

  thuiszitters

  bureau VSV

  aantal

  2

  4

  5

  6

  *   in 2013 is het deelnamepercentage berekend op basis van aantal peuters op teldatum 1 november; voor 2014 en later is dit percentage berekend aan de hand van aantal bezoekende peuters per jaar
  **    het aantal leerlingen met minimaal 3 schooldagen verzuim zonder geldige reden
  ***   het aantal leerplichtige jongeren dat bij geen enkele school staat ingeschreven.


  06 Jeugd

  Beleidskaders

  Lokale en regionale beleidskaders

  • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Gemeente Kerkrade (2015)
  • Integraal huisvestingsplan onderwijs 2015-2026
  • Verordening leerlingenvervoer gemeente Kerkrade (2014)
  • Verordening peuterspeelzaalwerk Kerkrade (2005)
  • Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen (2011)
  • Verordening kinderopvang Kerkrade (2012)
  • Lokale Educatieve Agenda (LEA) (2011)
  • Overeenkomst vroegtijdig schoolverlaten (2005)
  • Bestuursovereenkomst regionale samenwerking Leerplichtwet en Voortijdig Schoolverlaten (2003)
  • Ambtsinstructie leerplicht/RMC (2014)
  • Regionale Aanpak Volwasseneneducatie Zuid-Limburg voor het jaar 2015
  • Regionale / Lokale Educatieve Agenda (2011)
  • Convenant verwijsindex risicojongeren Parkstad (2012)
  • Nota speelruimtebeleid (2012)
  • Beleidskader “samenwerking van de 18 gemeenten in Zuid Limburg op de zware gespecialiseerde jeugdhulp 2014-2018”
  • Beleidskader “samenwerking van de Parkstad gemeenten met betrekking tot ambulante jeugdhulp”
  • Centrumregeling inkoop jeugdzorg regio Zuid Limburg
  • Samenwerkingsprotocol Zuid Limburg en de Raad voor de Kinderbescherming in het kader van de jeugdhulp
  • Regiovisie Veilig Thuis Zuid Limburg 2014-2018
  • Verordening jeugdhulp Kerkrade 2015
  • Beleidsregels jeugdhulp 2015 Kerkrade
  • Uitvoeringsplan jeugdhulp Kerkrade 2015