§6. Verbonden partijen

  De gemeente Kerkrade heeft bestuurlijke en financiële belangen in verbonden partijen. De Nota Verbonden Partijen, die in september 2014 is geactualiseerd, beschrijft de sturingsrelatie met en de risicobeheersing bij verbonden partijen.

  a. Verbonden partijen

  In onderstaand overzicht worden de verbonden partijen opgesomd:
  (NB: De ontbrekende tussenliggende nummers betreffen inmiddels vervallen deelnames in verbonden partijen)

  Verbonden partijen gemeente Kerkrade

   Beleidsveld

  1

  GR

  Reinigingsdiensten Rd4

   3

  2

  GR

  GGD Zuid-Limburg

   8/5

  3

  GR

  Werkvoorzieningschap O.Z.L.

  9

  4

  GR

  Stadsregio Parkstad Limburg

  10

  5

  GR

  Gem. Regeling voor Sociale Kredietverstrekking en Schuldhulpverlening in Limburg

  9

  6

  GR

  Eurode

  10

  8

  Nazorg Limburg BV

  3

  9

  NV Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)

  3/10

  10

  NV Reinigingsdiensten Rd4

  3

  11

  GaiaZOO BV

  4

  12

  BV Holding Stadion Kerkrade

  0/7

  14

  EBC GmbH & Co. KG

  4/10

  15

  Technologiepark Herzogenrath GmbH

  4

  18

  NV Bank Nederlandse Gemeenten

  10/0

  19

  NV Enexis Holding

  10/0

  21

  Div. tijdelijke deelnemingen a.g.v. verkoop productie- en leveringsbedrijf Essent aan RWE:
  (Vordering op Enexis BV, Verkoop Vennootschap BV, CBL Vennootschap BV, Claim Staat Vennootschap BV)

  10/0

  22

  GR

  Veiligheidsregio Zuid-Limburg

  5

  23

  NV Parkstad Limburg Theaters

  7

  25

  GR

  Regionale uitvoeringsdienst ( RUD ) Zuid-Limburg

  5

  26

  IBA Parkstad B.V.

  1

  27

  GR

  Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

  0

  28

  GR

  Gegevenshuis

  11

  29

  GR

  Omnibuzz (doelgroepenvervoer)

  8

  30

  GR

  Centrumregeling inkoop jeugdhulp en Programmalijn jeugdhulp Zuid-Limburg

  6

  31

  GR

  Parkstad IT (PIT)

  0

  * GR= Gemeenschappelijke Regeling

  b. Gedetailleerde informatie verbonden partijen

  Onderstaand overzicht bevat meer gedetailleerde informatie. Bij diverse gemeenschappelijke regelingen kan het aandeel fluctueren over de jaren, afhankelijk van de bewegingen in de onderliggende verdeelmaatstaven.

  1. Reinigingsdiensten Rd4 (beleidsveld 3, zie ook nummer 10)

  Doelstelling / openbaar belang
  Het (doen) inzamelen en bewerken van huishoudelijke afvalstoffen, het reinigen van de openbare ruimten en daarmee samenhangende taken alsmede het bestrijden van gladheid (pluspakket).

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Voortzetting samenwerking.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  GR te Heerlen, met Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals en Voerendaal

  Financiële gegevens                                 bedragen x € 1.00   

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  2.460

  2.491

  Resultaat

  1.650

  Vreemd vermogen

  26.160

  30.087

  Aandeel Kerkrade

  18%

  2. GGD Zuid-Limburg / GHOR (beleidsveld 8/5)

  Doelstelling / openbaar belang
  Het behartigen van de belangen van de gemeenten, gevraagd en ongevraagd van advies dienen en uitvoering rijksprogramma’s op het terrein van de (openbare) volksgezondheid ten behoeve van de bevolking conform de Wet Publieke Gezondheid. Daarnaast is in het regionaal gezondheidsbeleid vastgelegd dat het doel is om de levensverwachting in Zuid-Limburg te brengen naar het Nederlands gemiddelde en hierbij in de periode 2016-2025 zichtbaar in te lopen op bestaande achterstanden in levensverwachting en in te zetten op een stijging van de ervaren gezondheid. Via de beleidslijnen Gezonde Jeugd, Gezonde Wijk en Kwetsbare personen wordt invulling aan het beleid gegegeven.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  (Ver)nieuwbouw huisvesting locatie Heerlen en afstoten locatie Geleen i.v.m. efficiency, uitvoering transitie en het vorm geven van de daaraan verbonden en noodzakelijke transformatie (het anders inrichten van het sociale domein) in de vorm van verbinden en slim samenwerken op basis van scenario 3 gefaseerd door ontwikkelen. Aandachtspunten zijn het weerstandsvermogen en doorontwikkeling Veilig Thuis.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  GR te Maastricht, met de overige 17 gemeenten Zuid-Limburg.

  Financiële gegevens                                bedragen x € 1.000

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  4.153

  3.443

  Resultaat

  -204

  Vreemd vermogen

  12.587

  13.611

  Aandeel per inwoner

  € 15,59

  NB: Bijdrage fluctueert jaarlijks en is afhankelijk van aantal inwoners, demografische ontwikkelingen en evt. “plus”-producten en diensten.

  3. Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (beleidsveld 9)

  Doelstelling / openbaar belang
  De gemeenten Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal hebben op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen al hun taken en bevoegdheden met betrekking tot de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening overgedragen aan het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg (WOZL).

  Zo regulier mogelijk werken is het uitgangspunt van de Participatiewet, de gemeenten krijgen de regie en SW-bedrijven moeten zich een plaats verwerven in het nieuwe krachtenveld.
  Bij die positionering laat WOZL zich inspireren door haar visie op mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Door mensen het werk te laten doen dat het best past bij de fase waarin zij zich bevinden, kunnen zij ervaring opdoen en hun kwaliteiten ontwikkelen. Dat kan de opmaat zijn voor een volgende stap, binnen de SW of daarbuiten. Het gaat om de beweging: ontwikkelen, begeleiden en doorgeleiden. Kortom, “Werken is ontwikkelen en participeren”.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  WOZL is een uitvoeringsorganisatie die in opdracht van en in samenwerking met gemeenten trajecten uitvoert, primair voor de Wsw met mogelijkheden voor doelgroepen binnen de Participatiewet. WOZL ondersteunt deze mensen om zo regulier mogelijke passende en ook betaalde arbeid te verrichten.

  Door de komst van de Participatiewet wordt de sterfhuisconstructie van WOZL versterkt. Vanaf 1 januari 2015 is geen nieuwe instroom in de WSW meer mogelijk. Daarnaast neemt het subsidiebedrag per persoon stapsgewijs af en is de berekeningssystematiek met betrekking tot de arbeidsjaren gewijzigd. Een herschikking van de organisatie in een holding, een Beschut bv en een Detachering bv heeft reeds plaatsgevonden. Gezien de integratie van Detacheringen bv, met het WSP Parkstad, is opnieuw een herschikking van de governance gewenst. Het streven is om het WSP en de detacheringstak van WOZL met ingang van 1-1-2018 onder te brengen in een definitieve (nieuwe) rechtsvorm. Na voltooiing van deze integratie zal nadrukkelijk aandacht zijn voor de positionering van de nog onder de GR WOZL resterende bv, Beschut.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  GR en een afnemend aantal BV’s te Heerlen, met Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals, Valkenburg a/d Geul en Voerendaal. Voor de aan de GR WOZL gelieerde BV’s is een algemeen directeur aangesteld. De bestuurssecretaris fungeert ter ondersteuning van de GR.

  Financiële gegevens                                 bedragen x € 1.000

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

       1.363

       1.293

  Resultaat

  850

  Vreemd vermogen

  15.178

  7.948

  Aandeel Kerkrade

   25%

  4. Stadsregio Parkstad Limburg (beleidsveld 10)

  Doelstelling / openbaar belang
  Parkstad Limburg heeft tot doel om op basis van samenwerking tussen de deelnemende gemeenten te komen tot een samenhangend beleid en uitvoering op de beleidsterreinen.  Wonen en herstructureren, Ruimte, Mobiliteit en Economie en toerisme, de zgn. Kerntaken. Daarnaast is sprake van een zgn. Flexibele schil, waarin thans grensoverschrijdende activiteiten in het kader van AG Charlemagne zijn opgenomen.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Uit de tussenevaluatie bleek, dat de nieuwe vorm van samenwerken in de volle breedte als een succes wordt ervaren. De samenwerkingsvorm met bestuurscommissies wordt gekenmerkt als daadkrachtig en doortastend. Een belangrijk aandachtspunt dat naar voren kwam in de tussenevaluatie was de integrale afstemming tussen de bestuurscommissies. Externe oriëntatie als kernthema, met als concrete activiteiten communicatie, lobby en promotie, wordt door de colleges breed ondersteund. In de Parkstadbegroting 2018 zijn hiervoor extra middelen opgenomen. Parkstad Limburg blijft onverminderd inzetten op het Regioprogramma inhoudende het investeren in de duurzame economische vitaliteit van Parkstad en daarmee op het versterken van de potentie van de regio. Daarbij accepteert de regio dat door natuurlijk verloop het aantal inwoners geleidelijk terugloopt. En er wordt op geanticipeerd door de bevolkingsdaling te combineren met kansrijke investeringen. Voorbeelden: het verbeteren van het woningaanbod, het vergroten en verbeteren van het groenareaal en beter afstemmen van het retail aanbod. Daarbij wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de betrokkenheid van de Provincie. In het jaarlijkse Jaarplan worden de concrete activiteiten steeds benoemd.
  In de risicoparagraaf van de Parkstadbegroting 2018 zijn nog diverse risico's benoemd. Naar huidige inzichten volgen hieruit geen bijzonderheden die financieel van belang zijn. Voor belangrijke risico's zijn door Parkstad Limburg voorzieningen getroffen.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  GR te Heerlen, met Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal.

  Financiële gegevens                                  bedragen x € 1.000

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  4.796

  5.411

  Resultaat

  939

  Vreemd vermogen

  8.910

  6.783

  Aandeel Kerkrade

  19,26%

  NB: Het aandeel van elke gemeente wordt jaarlijks bepaald aan de hand van een verdeelsleutel op basis van de laatst definitief vastgestelde algemene uitkering (basisbedrag).

  5. Sociale Kredietverstrekking en Schuldhulpverlening in Limburg (Kredietbank Limburg) (beleidsveld 9)

  Doelstelling / openbaar belang
  Het verlenen van hulp en financiële steun aan burgers die door schuldenlast in financiële en maatschappelijke problemen zijn gekomen (armoedebeleid).

  Op basis van het door de raad in februari 2014 vastgestelde Beleidsplan Armoede en Schulden 2014-2018 en het in november 2015 vastgestelde Beleidsplan Schuldhulpverlening Kerkrade 2016-2019, zijn we in de 2e helft 2016 gestart met het  Loket Schuldhulpverlening Kerkrade. De ingang van het Loket wordt sindsdien  gevormd door het team Schuldhulpverlening van de gemeente. Het traject schuldhulpverlening wordt in de 1e lijn vormgegeven via de samenwerking van de gemeente, met de Kredietbank Limburg, de stichting Impuls en de samenwerkingsorganisatie Schuldhulpmaatje Parkstad. In de 2e lijn wordt samengewerkt met onder meer woningcorporaties, energiemaatschappijen, de ziektekostenverzekeraar voor de collectieve ziektekostenverzekering en de WML. Het effect van het nieuw vormgegeven Loket Schuldhulpverlening zal in de loop van 2017 via periodieke managementrapportages gevolgd worden.

  Gemeentelijke bijdrage in de exploitatiekosten en in de kredietvoorziening. Achtergestelde geldlening van € 91.104.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  GR is gevestigd in Sittard-Geleen. Deelnemende gemeenten zijn Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht en Sittard-Geleen.

  Financiële gegevens                                bedragen x € 1.000

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  445

  76

  Resultaat

  -369

  Vreemd vermogen

  10.165

  11.353

  Aandeel Kerkrade

       15,9%*

  NB: De gemeentelijke bijdrage in de voorziening voor dubieuze debiteuren en een mogelijk negatief exploitatieresultaat fluctueert. De bijdrage is voor elk 50% afhankelijk van het aantal inwoners en het uitstaande kredietvolume.
  * Conform percentage aandeel 2016 voorziening oninbare kredieten.

  6. Openbaar lichaam Eurode (beleidsveld 10)

  Doelstelling / openbaar belang
  Behartigen van de gezamenlijke belangen in grensoverschrijdende zin gericht op bevordering en instandhouding van de gemeenschappelijke banden tussen de burgers onderling en benutting van de grenscontacten in economische zin.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Intensivering grensoverschrijdende samenwerking in de breedste zin van het woord. Uitbouw en concretisering van deze bijzondere vorm van grensoverschrijdende samenwerking binnen de huidige financiële mogelijkheden.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  GR te Kerkrade, met Gemeente Herzogenrath (Duitsland).

  Financiële gegevens                                bedragen x € 1.000

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen *

  108.000

  115.000

  Resultaat

  7

  Vreemd vermogen

  Aandeel Kerkrade

  50 %

  * Het Openbaar Lichaam Eurode heeft een boekhouding/jaarrekening op kasbasis, het EV is in deze het banksaldo.

  8. Nazorg Limburg (beleidsveld 3)

  Doelstelling / openbaar belang
  Bescherming van het milieu en het voorkomen van milieuvervuiling van gesloten stortlocaties.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
   Lage risico’s.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  BV te Maastricht Airport, met Provincie Limburg en 42 gemeenten.

  Financiële gegevens                                bedragen x € 1.000

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  2.900

  3.209

  Resultaat

  309

  Vreemd vermogen

  Aandeel Kerkrade

   2,4%

  9. Waterleiding Maatschappij Limburg (beleidsveld 3/10)

  Doelstelling / openbaar belang
  Het voorzien van zuiver, helder en betrouwbaar drinkwater tegen een zo laag mogelijke prijs.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Continuïteit in de levering van drinkwater. WML blijft zelfstandig en gericht op samenwerking in de waterketen. koersverlegging van investeringen in innovatie en infrastructuur naar investeringen in onderhoud van de infrastructuur. Bedrijfsrisico is laag.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  NV te Maastricht, met Provincie Limburg en Limburgse gemeenten.

  Financiële gegevens                                bedragen x € 1.000

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  188.490

  194.707

  Resultaat

  6217

  Vreemd vermogen

  381.055

  381.470

  Aandeel Kerkrade

   3,4 %*

  10. Reinigingsdiensten Rd4 (beleidsveld 3)
  (zie ook nummer 1)

  Doelstelling / openbaar belang
  Het tot stand brengen van een doelmatige, milieuhygiënisch verantwoorde en marktconforme inzameling van afvalstoffen en advisering op het terrein van het milieubeleid.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Voortzetting doelmatige samenwerking. Geen relevantie m.b.t. toekomstverwachting. Normaal bedrijfsrisico.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  NV te Heerlen, met Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals, Gulpen - Wittem,  Voerendaal en Eijsden - Margraten.

  Financiële gegevens                                bedragen x € 1.000

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  756

  684

  Resultaat

  162

  Vreemd vermogen

  6.822

  9.670

  Aandeel Kerkrade

   17%

  11. GaiaZOO (beleidsveld 4)

  Doelstelling / openbaar belang

  1.   Het ontwikkelen en exploiteren van een dierenpark, alsmede natuurbeschermingseducatie en natuurbehoud;
  2.   Het verrichten van alle handelingen, welke in de ruimste zin verband kunnen houden met of bevorderlijk kunnen zijn voor het sub a gemelde doel;
  3.   Het exploiteren van één of meer horecabedrijven in de ruimste zin des woords.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Ondersteuning start en ontwikkeling dierenpark. Directie, Raad van commissarissen en aandeelhouders hebben als doel gesteld een geleidelijke uitbouw van het park.. Het park investeert de komende jaren in het verder uitbreiden van de dieren, maar beziet ook andere ontwikkelingen om de Dierentuin zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Daarnaast zal in komende jaren geïnvesteerd worden in , een multifunctioneel entreegebouw en wordt er nagedacht over eventuele verblijfsrecreatie. Doorgroei aan de hand van de opgestelde investeringsplannen wordt tussentijds telkens geëvalueerd

   Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  BV te Kerkrade, met Apenheul (0%), Moraco NV (41,24%) en Industriebank LIOF NV (18,63%). Apenheul heeft in 2015 haar aandelen verkocht aan Moraco en Gemeente Kerkrade, waardoor het aandelenkapitaal van betreffende partijen is uitgebreid. Daarbij zij vermeld dat Industriebank LIOF NV haar aandelen te koop heeft aangeboden aan Moraco en de gemeente Kerkrade. In 2017 wordt een besluit over wel of geen aankoop door de gemeente genomen. Dit heeft invloed op de begroting van 2018.

  Financiële gegevens (concept)                             bedragen x € 1.000

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  14.952

  14.664

  Resultaat

  +224

  Vreemd vermogen

  5.672

  5.317

  Aandeel Kerkrade

  40,13%

  12. Holding Stadion Kerkrade (beleidsveld 7)

  Doelstelling / openbaar belang
  Het in algemene zin uitoefenen van holdingactiviteiten. Exploitatie van het stadion met een multifunctioneel karakter en met een duidelijke publieke functie en uitstraling voor de stad.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  De continuïteit van het stadion is een aandachtspunt in die zin dat er vordering bestaat die de gemeente nog heeft op het stadion en de afhankelijkheid van het stadion van een grote huurder. Met het cederen van de mediagelden waarop de BVO recht heeft voor het spelen van ere divisievoetbal is echter een belangrijke stap gezet in het consolideren van de continuïteitspositie van PLS. In 2017/2018 is en wordt verder gebouwd aan de infrastructuur rondom een gezonde exploitatie van het stadion. Verder zal nog in 2017 een verdere vereenvoudiging van de groepsstructuur worden gerealiseerd. De Holding en de onderliggende Stadion Kerkrade NV zullen juridisch gaan fuseren, zodat alleen de Holding als rechtspersoon overblijft. Alle bezittingen, contracten, verplichtingen etc. van Stadion Kerkrade NV gaan van rechtswege over naar de Holding. Binnen deze Holding vinden dan alle activiteiten plaats. Voorheen werden de cijfers op groepsniveau geconsolideerd. Deze fusie leidt dan ook niet tot wijzigingen in de totale financiële cijfers.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  BV te Kerkrade, met Parkstad Limburg (8,1%), Gemeente Heerlen (4,27%) en overige (0,135%).

  Financiële gegevens                                 bedragen x € 1.000

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  - 911

  - 519

  Resultaat

  392

  Vreemd vermogen

  20.205

  19.919

  Aandeel Kerkrade

  87,48%

  Het belang van de gemeente is in januari 2017 marginaal verhoogd van 87,48% naar 87,495%. De Royal Bank of Scotland (als opvolger ABN AMRO) heeft haar certificaten van aandelen voor € 1,= overgedragen aan de gemeente. Het aanhouden van dergelijke kleine participaties paste niet meer in het beleid van de bank.

  14. Eurode Business Center (EBC) (beleidsveld 4/10)

  Doelstelling / openbaar belang
  Het exploiteren van een bedrijfsverzamelgebouw, het daarmee leveren van een bijdrage aan de harmonisatie van de wet-  en regelgeving en het bieden van een centraal ontmoetingspunt voor overheden, bedrijven en instellingen uit Duitsland en Nederland.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Voortzetting en het verbeteren van de financiële positie voor de langere termijn. Per ultimo 2016 kan gesteld worden dat, rekening houdende met aard en omvang van de onderneming het resultaat over 2016 als tevredenstellend kan worden beschouwd. Conjuncturele ontwikkelingen hebben invloed op de bezettingsgraad.
  Een van de aandeelhouders, Industriebank LIOF NV, heeft eerder aangekondigd haar aandelenbezit in het Eurode Business Center van de hand te willen doen aangezien het bezit van dergelijke aandelenpakketten niet meer past in de bedrijfsdoelen (‘core business’) van LIOF. Het eerder aangekondigde onderzoek is inmiddels afgerond. Op grond van dit onderzoek heeft het college in april 2016 besloten niet over te gaan tot aankoop van het door LIOF aangeboden aandelenpakket in het EBC doch een eventuele uittreding van LIOF als aandeelhouder af te wachten. Volgens de statuten is deze uittreding per 31 december 2019 mogelijk. Uiterlijk 31 december 2018 dient LIOF dit voornemen formeel kenbaar te maken.
  Uit een voorliggende prognose bedroeg de financiële prognose voor 2016 een bedrag van € 26.000,00. De prognose is derhalve, gelet op het uiteindelijke resultaat, ruimschoots behaald. In 2016 bedroeg gemiddelde de bezettingsgraad van het gebouw 100%.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  GmbH & Ko. Co., aandeelhouders vennootschap: gemeente Kerkrade, gemeente Herzogenrath (Duitsland), AGIT (Duitsland) en Industriebank LIOF NV.

  Financiële gegevens                         bedragen x € 1.000

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  867

  901

  Resultaat

  35

  Vreemd vermogen

  2.638

  2.561

  Aandeel Kerkrade

  25 %

  15. Technologiepark Herzogenrath (beleidsveld 4)

  Doelstelling / openbaar belang
  Het bevorderen van innovatie en technologische ontwikkeling in het bijzonder het management van een technologiepark voor innovatieve ondernemers en jonge startende bedrijven.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  De voornemens zijn de bezettingsgraad zo hoog mogelijk te houden en minimaal een evenwicht tussen baten en lasten na te streven. Conjuncturele ontwikkelingen hebben invloed op de bezettingsgraad.

  Uit een voorliggende prognose, beschikbaar gesteld bij gelegenheid van een aandeelhoudersvergadering van november 2016, omtrent het uiteindelijke resultaat over 2016 blijkt dat het voor gecalculeerde financiële resultaat (overschot) over 2016 naar verwachting € 17.000,00 zal bedragen. Het resultaat over 2015 wordt derhalve met een bedrag van € 5.000,00 overtroffen. De bezettingsgraad van het gebouw steeg in 2016 van 90,28% in het voorafgaande jaar naar 95,8%.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  GmbH, aandeelhouders vennootschap: gemeente Kerkrade en gemeente Herzogenrath, Sparkasse Aachen, WFG Kreis Aachen, IHK Aachen en AGIT (allen Duitsland).

  De aandeelhoudersvergadering van TPH vindt op 14 juli 2017 plaats. In dat overleg komt de jaarrekening 2016 aan de orde. Dat is te laat om in de voorbereiding van de begroting 2018 van de gemeente Kerkrade te worden meegenomen. De resultaten van de verbonden partij TPH zullen bij de eerstvolgende gelegenheid, de rekening 2017, worden gepresenteerd aan de Raad. Om deze reden zijn de gegevens over het vorige boekjaar 2015 opgenomen.

  Financiële gegevens                            bedragen x € 1.000

  1/1/2015

  31/12/2015

  2015

  Eigen vermogen

  53

  65

  Resultaat

  12

  Vreemd vermogen

  756

  481

  Aandeel Kerkrade

  5,33 %

  18. Bank Nederlandse Gemeenten (beleidsveld 10 / 0)

  Doelstelling / openbaar belang
  BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. BNG is een betrouwbare eigentijdse bank en expert in het financieren van publieke voorzieningen. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt BNG bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s

  Waarborgen van de marktpositie en continuïteit. De pay-out ratio was verlaagd van 50% naar 25% om te voldoen aan de nieuwe Europese regelgeving voor banken (Basel 3), waarbij in de periode tot 2018 een overgangsfase geldt. Tevens is sprake van een toenemende volatiliteit van het jaarresultaat als gevolg van een verplichte aanpassing in de systematiek van waardebepaling van derivaten. Het resultaat financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor de mate van economisch herstel binnen de eurozone.  Vanwege de vele onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de hoogte van de nettowinst voor de toekomst. Samengevat kunnen de risico’s als laag worden aangeduid, wel bestaat er het risico dat het jaarlijks dividend hoger danwel lager uitvalt.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  NV te Den Haag, met Staat der Nederlanden, gemeenten, provincies en hoogheemraadschap.

  Financiële gegevens                                bedragen x € 1.000

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  4.163.000

  4.486.000

  Resultaat

  369.000

  Vreemd vermogen*

  145.348.000

  149.514.000

  Aandeel Kerkrade

  0,329139%

  * inclusief achtergestelde leningen

  19. Enexis Holding (beleidsveld 10/0)

  Doelstelling / openbaar belang
  Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland heeft het voormalige Essent haar bedrijf per 30 juni 2009 gesplitst in een Netwerkbedrijf en een Productie- en Levering Bedrijf. De publieke aandeelhouders van Essent NV zijn voor exact hetzelfde aandelenpercentage aandeelhouder van Enexis Holding NV geworden. De vennootschap heeft ten doel:

  1. het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water;
  2. het in stand houden, (doen) beheren, (doen) exploiteren en (doen) uitbreiden van distributie en transportnetten in relatie tot energie;
  3. het doen uitvoeren van alle taken die ingevolge de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn toebedeeld aan een netbeheerder zoals daarin bedoeld;  
  4. het binnen de wettelijke grenzen ontplooien van andere operationele en ondersteunende activiteiten.

  De provincies en gemeenten trachten met hun aandeelhouderschap de publieke belangen te behartigen.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Continuïteit van de energielevering. Enexis Holding NV opereert in een gereguleerde markt, onder toezicht van de Energiekamer. Op basis van de businessplannen wordt voor de komende jaren een relatief bescheiden winst verwacht. De Minister van Economische Zaken heeft in haar Aanwijzing bij het splitsingsplan aangegeven dat de dividendpay-out ratio vanaf 2011 maximaal 50% mocht bedragen. Dit is als zodanig ook vastgelegd in de statuten. Er is een wettelijk geregelde ratio van minimaal 40% eigen vermogen.  Gecombineerd met de achtergestelde status van de ‘vordering op Enexis vennootschap’, levert dit een laag risico op voor de aandeelhouders van Enexis N.V.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  NV te Arnhem, met diverse Nederlandse provincies en gemeenten.

  Financiële gegevens                                 bedragen x € 1.000

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  3.607.000

  3.704.000

  Resultaat

  207.000

  Vreemd vermogen

  3.472.000

  3.580.000

  Aandeel Kerkrade

  0,478013%

  21. Diverse tijdelijke deelnemingen in verband met verkoop aandelen Essent (beleidsveld 10/0)

  In 2009 heeft de gemeente Kerkrade haar aandelen in het productie- en leveringsbedrijf van Essent aan energiebedrijf RWE verkocht. Uit deze verkoop vloeiden nog diverse tijdelijke deelnemingen voort. Dit betreft: Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE), Vordering op Enexis BV, Verkoop Vennootschap BV, CBL Vennootschap BV en Claim Staat Vennootschap BV.

  Doelstelling / openbaar belang
  Deze tijdelijke deelnemingen houden op te bestaan, zodra de afwikkeling van de verkoop volledig is afgerond. Zij zijn gevormd om de risico’s voor aandeelhouders te verkleinen.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Het afwikkelen van de resterende vorderingen, garanties en claims alsook het beheer van fondsen. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is zeer beperkt. Voor de garanties zijn binnen de BV’s voorzieningen gevormd die als toereikend worden ingeschat. Vordering op Enexis BV loopt beheerste risico’s op Enexis Holding BV voor de niet-tijdige betaling van rente en/of aflossingen bruglening en, in het ergste geval, faillissement van Enexis Holding NV. Op basis van de Aanwijzing van de Minister van Economische Zaken is een bedrag van € 350 mln van de bruglening (tranche D) achtergesteld ten behoeve van mogelijke toekomstige conversie naar het eigen vermogen van Enexis als dat nodig blijkt in verband met de gestelde solvabiliteitseisen. De tranche A, B en C zijn in 2012 resp. 2013 resp. 2016 vervroegd afgelost.

  De laatste garanties uit de verkoop van Essent zijn afgewikkeld (zie ook Voorjaarsnota 2016). Naar verwachting wordt de CBL Vennootschap binnenkort geliquideerd en valt een eventueel positief liquidatiesaldo vrij aan de aandeelhouders. Dat geldt ook voor de Verkoop Vennootschap.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  BV te Den Bosch, met diverse Nederlandse provincies en gemeenten. De deelnemingen hebben vooral het karakter van een zgn. Special Purpose Vehicle (SPV) met slechts een beperkte taak.

  Financiële gegevens                                 bedragen x € 1.000

  PBE

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  1.598

  1.639

  Resultaat

  59

  Vreemd vermogen

  118

  51

  Aandeel Kerkrade

  0,478013%

  Vordering op Enexis

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  43

  24

  Resultaat

  -/- 19

  Vreemd vermogen

  862.181

  356.261

  Aandeel Kerkrade

  0,478013%

  Verkoop Vennootschap

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  84.803

  1.243

  Resultaat

  -/- 525

  Vreemd vermogen

  30.139

  37

  Aandeel Kerkrade

  0,478013%

  CBL Vennootschap ($)

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  $ 9.460

  $ 827

  Resultaat

  $ -/- 156

  Vreemd vermogen

  $ 445

  $ 156

  Aandeel Kerkrade

  0,478013%

  Claim Staat Vennootschap

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  -/- 42

  3.209

  Resultaat

  3.251

  Vreemd vermogen

  50

  171

  Aandeel Kerkrade

  0,478013%

  22. Veiligheidsregio Zuid-Limburg (beleidsveld 5)

  Doelstelling / openbaar belang

  Het  op schaalgrootte van de veiligheidsregio doelmatig organiseren  van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, gemeentelijke bevolkingszorg bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Alle brandweertaken, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de gemeentelijke bevolkingszorg bij rampen zijn overeenkomstig de wettelijke regeling gepositioneerd in de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  GR (vestigingsplaats Maastricht), met de overige 17 gemeenten Zuid-Limburg

  Financiële gegevens                           * € 1.000

  1/1/2015

  31/12/2015

  2015

  Eigen vermogen

  11.501

  10.056

  Resultaat

  € 207

  Vreemd vermogen

  47.445

  42.600

  Aandeel Kerkrade

  div. bedr./inw

  NB: Aandeel is gebaseerd op een mix van inwoneraantal, risico’s en bijdrage van de rijksoverheid aan de gemeenten ( onderdeel veiligheid ).

  23. Parkstad Limburg Theaters (beleidsveld 7)

  Doelstelling/openbaar belang
  Het faciliteren en aanbieden van podiumkunsten.

  Beleidsvoornemens/toekomstverwachtingen/risico’s
  Theater Kerkrade als onderdeel van Parkstad Limburg theaters maar ook als partner in het cultuurcluster levert een belangrijke bijdrage in het versterken van de eigen identiteit van Kerkrade en de regio.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  NV te Heerlen, met gemeente Heerlen

  Financiële gegevens                                 bedragen x € 1.000

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  3.505

  3.858

  Resultaat

  -/- 9

  Vreemd vermogen

  3.047

  3.508

  Aandeel Kerkrade

   33%

  25. GR Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg

  Doelstelling / openbaar belang
  Het sinds 1 juli 2013 behartigen van de belangen van de deelnemers ter zake van de uitvoering van taken van vergunningverlening, toezicht op de handhaving van het omgevingsrecht.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Beleidsvoornemens, risico’s e.d. zijn nog niet aan te geven.

  Rechtsgrond en overige deelnemers
  GR (vestigingsplaats Maastricht), met Provincie Limburg en de overige 17 gemeenten Zuid-Limburg.

  Financiële gegevens                                bedragen x € 1.000

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  2.495

  1.520

  Resultaat

  451

  Vreemd vermogen

  Aandeel Kerkrade

  2 %

  26. IBA Parkstad B.V.

  Doelstelling / openbaar belang

  Het uitvoering geven aan de realisatie en ontwikkeling van de “Internationale Bau Ausstellung Parkstad 2020”zoals nader uitgewerkt in het zogenaamde “IBA Boek” waarin de transformatieopgave voor Parkstad vanuit het regioprogramma is neergelegd. Het creëren van een platform voor het uitwisselen van ideeën en het ontwikkelen van projecten die bijdragen aan een duurzame en vitale regio. Een zogenoemde “open innovatie” centraal stellen waarbij gebiedspartners gezamenlijk hun kennis en kunde bundelen en waarbij de mogelijkheid gecreëerd wordt om binnen dit platform te experimenteren.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  In 2016 heeft IBA Parkstad sprong gemaakt naar de uitvoering. Op basis van de werkwijze beschreven in het Handboek IBA Zomer 2015 heeft de rangschikking van IBA Kandidaat-projecten en IBA Attention-projecten. Medio 2016 heeft dat geresulteerd in het uitvoeringsprogramma met 50 IBA projecten. Het gevolg daarvan is het eerste mandje van projecten voor uitvoering met bijbehorende subsidiebudgetten. Doorborduren op het uitvoeringsprogramma is een verdere selectie van projecten gemaakt waardoor een lijst van 15 sleutelprojecten is uitgekristalliseerd. Het gezamenlijke kenmerk van deze projecten is dat ze allemaal symbool zijn voor de transformatie- en herstructureringsopgave van Parkstad en ze hebben een voorbeeld functie. Een aantal sleutelprojecten is ontstaan door het combineren van twee of meer ingediende projectvoorstellen.Het jaar 2018 is het omslagjaar omdat in dat jaar de planvormingsfase dient te worden afgerond en er wordt overgegaan naar de concrete fysieke realisatie.

  De volgende sleutelprojecten in Kerkrade verkeren in de planvormingsfase: Leisure Ring & Leisure Lane, Park Gravenrode incl. Ikgroenhet, Superlocal Blijerheide, Energiek Heilust / Kerkrade West, Center Court Kerkrade en Rolduc. Naast deze sleutelprojecten verkeert IBA project “Stift” in gevorderde uitvoeringsfase en het project inrichting burgemeester Dohmenplein (bouwproject Wonen Limburg) verkeert in de afrondingsfase.

  Rechtsgrond en overige deelnemers
  Provincie Limburg, gemeente Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Nuth, Voerendaal, Simpelveld en Onderbanken. Begin 2017 is gemeente Schinnen tot IBA Parkstad toegetreden met als gevolg dat het aandeel van de gemeente Kerkrade in het totaal aandeelhouderskapitaal van 1.947 aandelen nu 9,37% bedraagt (was 9,74% voor de toetreding van Schinnen).

  Financiële gegevens                                bedragen x € 1.000

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  564

  120

  Resultaat

  -/- 444

  Vreemd vermogen

  20

  20

  Aandeel Kerkrade

  9,37%

  27. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen.

  Doelstelling/openbaar belang
  BsGW behartigt als uitvoeringsorganisatie de zorg voor het volledig, tijdig, rechtmatig, juist en doelmatig heffen en innen van lokale belastingen en de uitvoering van de wet WOZ. Beoogd wordt door schaalvoordelen kostenbesparingen te realiseren.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Het belangrijkste bestuurlijke uitgangspunt  van BsGW is een minimale, realistische onderbouwde sluitende begroting. In de ontwerpbegroting 2018 worden enkele mogelijke (nog onzekere) ontwikkelingen genoemd. Om niet bij elke onvoorziene ontwikkeling op juridisch of civiel gebied verder in te teren op het weerstandsvermogen  is besloten het budget voor advieskosten te verhogen. Punten van zorg zijn er ook, zo meldt BsGW. Het betreft m.n. de uitspraak van de Hoge Raad betreffende de tegemoetkoming proceskosten, het Woningwaarderingsstelsel (WWS) t.b.v. de sociale huurwoningen, de Fiscale Vereenvoudigingswet 2017 en de aangekondigde verruiming van het gemeentelijk belastinggebied.

  Rechtsgrond en overige deelnemers
  Er zijn 31 deelnemers: de gemeenten Venlo, Bergen, Nederweert, Roermond, Beek, Leudal, Nuth, Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen, Peel&Maas, Stein, Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld, Voerendaal, Maastricht, Sittard-Geleen, Weert, Eijsden-Margraten, Schinnen, Valkenburg aan de Geul, Meerssen, Vaals, Gulpen-Wittem, Beesel, Gennep en Kerkrade, en het Waterschap Limburg.

  Financiële gegevens                             bedragen x € 1.000

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen*

  -284

  -998

  Resultaat

  -/- 714

  Vreemd vermogen

  5.529

  5.138

  Aandeel Kerkrade

   3,7%

  * Het negatieve resultaat is grotendeels te wijten aan de verplichtingen inzake uitbetalen proceskosten met betrekking tot de (WOZ-)bezwaren.

  28. Gegevenshuis.

  Doelstelling/openbaar belang
  Het ontzorgen van de deelnemers op het gebied van het opzetten en het beheren van object- en
  ruimtegerelateerde (basis-)registraties en geometrie teneinde te kunnen voldoen aan de wettelijke
  verplichtingen die voortvloeien uit het stelsel van basisregisraties, daarmee samenhangend beeldmateriaal en raadpleegsysteem. Met de GR Het Gegevenshuis wordt beoogd voor de deelnemers een shared service centre te realiseren voor lokatiegebonden informatie.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  De gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis is een “open” gemeenschappelijke regeling en er
  wordt op gefocused om het aantal deelnemers aan de GR uit te breiden. In de regel heeft het toetreden
  van een nieuwe deelnemer positieve financiële gevolgen voor de reeds bestaande deelnemers. Daarnaast
  wil Het Gegevenshuis in de toekomst nieuwe producten en diensten aan de deelnemers aanbieden zoals
  bijv. geodata in het sociale domein, driemensionaal, beheer openbare ruimte, statistiek en onderzoek.

  Rechtsgrond en overige deelnemers
  De gemeenschappelijke regeling is per 1 juli 2015 opgericht door de Parkstadgemeenten en de gemeente Nuth. Per 1 januari 2016 is ook de gemeente Schinnen toegetreden tot de GR.

  Financiële gegevens                             bedragen x € 1.000

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen*

  514

  270

  Resultaat

  -/- 68

  Vreemd vermogen

  2350

  666

  Aandeel Kerkrade

   5 %

  29. Omnibuzz (doelgroepenvervoer) (beleidsveld 8)

  Doelstelling / openbaar belang
  Het openbaar lichaam is ingesteld in het belang van een kwalitatief hoogwaardige en een zo doelmatig mogelijke gezamenlijke regie op en uitvoering van het aan de gemeenten opgedragen doelgroepenvervoer.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Ter behartiging van het in belang verricht het openbaar lichaam voor de gemeenten, de volgende werkzaamheden:

  1. het voeren van regie over en het uitvoeren van het doelgroepenvervoer voor de gemeenten en eventueel voor derden;
  2. het voeren van overleg met stakeholders, in het bijzonder met de provincie Limburg, om te komen tot een zo optimaal mogelijk doelgroepenvervoer in de provincie Limburg;
  3. alle overige werkzaamheden welke ter behartiging van het genoemde belang noodzakelijk zijn.
  4. Het toewerken naar een volwaardige mobiliteitscentrale waar op termijn ook het vervoer in het kader van de Jeugdwet, het leerlingenvervoer en het vervoer in het kader van Wmo-begeleiding (dagbesteding) wordt ondergebracht.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  GR te Geleen, met als deelnemers alle gemeenten van Limburg met uitzondering van de gemeente Mook en Middelaar.

  Financiële gegevens*
  De GR is in 2016 opgericht. De bedragen uit de initiële begroting van Omnibuzz zijn vertaald naar de gemeentelijke begroting en komen nagenoeg overeen met de reeds opgenomen posten. In de vergadering van de raad van 31 mei 2017 is de bijgestelde begroting 2017 en de ontwerpbegroting 2018 aan de orde geweest. In deze vergadering heeft de raad besloten Omnibuzz te berichten, geen bedenkingen te hebben tegen deze begrotingen.

                                       bedragen x € 1.000

  10/12/2016

  31/12/2017

  2017

  Eigen vermogen

  1.448

  1.124

  Resultaat

  Vreemd vermogen

  657

  356

  Aandeel Kerkrade

   5,9 %

  * Het vervoer wordt uitgevoerd sinds 11 december 2016, daarom betreft dit prognosecijfers.

  30. Centrumregeling inkoop jeugdzorg Zuid-Limburg (beleidsveld 6)

  Doelstelling / openbaar belang
  Inkoop van jeugdhulpvoorzieningen t.b.v. de 18 Zuid Limburgse gemeenten om zorg te kunnen dragen voor een goede en efficiënte uitvoering van de jeugdhulptaken.
  Het delen van kennis en ervaring in de regio die nodig zijn voor de uitvoering.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Ontwikkeltafels 2017 t.b.v. aanpassingen in contracten met zorgaanbieders voor jeugdhulp in 2018
  Inhoudelijke doorontwikkeling inkoop voor het jaar 2018
  Evaluatie inkoop en quickscan voor verlenging van dienstverleningsovereenkomsten met zorgaanbieder tot 2019

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  De Jeugdwet, de Wet gemeenschappelijke Regelingen en toestemming van de raden van de deelnemende gemeenten.
  Gemeente Maastricht treedt op als centrumgemeente.
  Overige deelnemers: de overige 17 Zuid Limburgse gemeenten.

  Financiële gegevens
  Deelnemende gemeenten betalen op basis van feitelijk gebruik voor de ingekochte zorg.
  Deelnemende gemeenten betalen de centrumgemeente een bijdrage in de kosten van de met de inkoop gepaard gaande werkzaamheden (op basis van jaarlijks uitvoeringsplan).

  31. Parkstad IT (PIT) (beleidsveld 0 / kostenplaatsen)

  Doelstelling / openbaar belang
  Parkstad IT heeft tot doel om de gemeenschappelijke belangen van partijen te behartigen op het gebied van Informatie- en communicatietechnologie. De doelstellingen zijn:

  1. Het waarborgen van continuïteit, bedrijfszekerheid en innovatiekracht van de ICT dienstverlening door beperking van organisatorische kwetsbaarheid;
  2. Verhogen van de kwaliteit van processen, waardoor partijen beter kunnen functioneren;
  3. Verhogen van professionaliteit en deskundigheid van medewerkers;
  4. Efficiënter inzetten van de beschikbare arbeidskracht;
  5. Realiseren van besparingen door schaalvoordelen; het ontdubbelen van ICT voorzieningen, het beperken van de (stijgende) ICT kosten;
  6. Het gezamenlijk inkopen van software in overeenstemming met de eisen van de licentiegever.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  In lijn met bovenstaande doelstellingen wil Parkstad IT in 2017 samen met de deelnemers een stap zetten in de gezamenlijke inkoop van software door consolidatie van de belangrijkste softwarepakketten. Ook zal er meer aandacht zijn voor de medewerkers. Het coachen en trainen staan in een hoog vandaal, waardoor de medewerkers van Parkstad IT goed worden begeleiden in de transitie naar een kwalitatief hoogwaardige dienstverlener. Deze kwaliteitsverbetering zal uiteindelijk weer een positief effect hebben op de dienstverlening t.b.v. de deelnemers.
  In 2017 zal de aandacht uitgaan naar de vorming van het Shared Service Center Zuid-Limburg (SSCZL). De formele start van het SSCZL staat gepland op 1 januari 2018. Een eventuele deelname van Parkstad IT en haar deelnemers in het SSCZL dient nog formeel voorgelegd te worden aan de deelnemers.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  Zgn. "lichte GR" te Heerlen, met als overige deelnemers Brandweer Zuid Limburg, Gemeente Brunssum, Gemeente Heerlen, Gemeente Landgraaf, Gemeente Onderbanken, Gemeente Voerendaal. De deelnemersraad is het hoogste beslisorgaan van de gemeenschappelijke regeling. De centrumgemeente Gemeente Heerlen voert mede namens de overige partijen de taken uit en oefent de bevoegdheden uit die noodzakelijk zijn om de doelstellingen te behartigen.

  Partijen die de intentie uitgesproken hebben deel te willen nemen zijn: Het Gegevenshuis, Gemeente Nuth, Gemeente Schinnen en Intergemeentelijke Sociale Dienst Kompas.

  Financiële gegevens

  Parkstad IT is een lichte gemeenschappelijke regeling. Dit betekent dat er geen gehele administratie gevoerd wordt maar onderdeel is van de administratie van de centrumgemeente (Gemeente Heerlen).  De totalen jaarlijkse bijdragen met betrekking tot 2016 betrof € 7.049.971, waarvan € 1.031.088 van de Gemeente Kerkrade. Deelnemers betalen op basis van vastgestelde verdeelsleutels, zoals aantal accounts/werkplekken, opslagruimte en specifieke inzet bij projecten.