1. Overzicht van baten en lasten

  a. Totaaloverzicht begrotingssaldo

  Deze begroting is financieel op peil Voorjaarsnota 2017. Onderstaand is opgenomen het betreffende begrotingssaldo voor de jaarschijven 2018 – 2021. Voor een toelichting verwijzen wij naar de Voorjaarsnota 2017.

   ( bedragen x € 1.000 )

  2018

  2019

  2020

  2021

  Saldo Najaarsnota 2016

  472

  0

  0

  0

  Mutaties

  -538

  -324

  -231

  -231

  Taakstelling

  66

  324

  231

  231

  Actueel saldo begroting

  0

  0

  0

  0

  Risico’s en aandachtspunten

  pm

  pm

  pm

  pm

  In de Najaarsnota 2017 treft u weer aan een volledig geactualiseerd beeld aan de hand van de laatste ontwikkelingen. Dit betreft met name de gevolgen van de meicirculaire 2017 en een positieve ontwikkeling met betrekking tot de kapitaallasten.

  Volledigheidshalve wordt hieronder voor de jaren 2017-2021 een doorkijk gegeven van de effecten van de meicirculaire 2017 op basis van actuele gegevens. De ontwikkelingen betreffende de Integratie-uitkering Sociaal Domein zijn daarbij budgettair neutraal verwerkt (ten gunste/laste van de betreffende budgetten/reserve).

  Meerjarig perspectief (* € 1.000):

  Meicirculaire 2017 algemene uitkering

  2017

  2018

  2019

  2020

  2021

  Algemene uitkering (excl. soc.domein)

  51.218

  52.241

  52.649

  53.311

  54.063

  Verschil begrotingssaldo

  600

  1.254

  1.493

  1.417

  1.967

  2017

  2018

  2019

  2020

  2021

  Integratie-uitkering Sociaal Domein

  48.094

  45.404

  43.862

  42.623

  42.207

  Verschil (t.l.v. betreffende budgetten)

  2.247

  1.555

  1.390

  1.451

  1.035

  Een actueel en meer gedetailleerd beeld van alle plussen en minnen t.o.v. het begrotingssaldo wordt gegeven in de Najaarsnota 2017.

  Voor de bepaling van de financiële consequenties van het pakket aan maatregelen uit de circulaire e.d. is de meerjarige ontwikkeling van onder meer woonruimtenvoorraad, inwoneraantallen en bijstandsontvangers belangrijk. Daarbij zijn o.a. de volgende geactualiseerde uitgangspunten gehanteerd:

  maatstaf

  2017

  2018

  2019

  2020

  2021

  inwoners

  45.937

  45.700

  45.400

  45.100

  44.800

  bijstandsontvangers (3-jrs gemidd.)

  1.863

  1.843

  1.822

  1.818

  1.832

  woonruimten

  24.305

  24.200

  24.100

  24.000

  23.900

  huishoudens

  23.500

  23.400

  23.300

  23.200

  23.100

  uitkeringsfactor

  1,441

  1,502

  1,536

  1,562

  1,581

  De meicirculaire is gebaseerd op de voorjaarbesluitvorming van het Rijk. Vanwege de demissionaire status van het kabinet was sprake van een beleidsarm voorjaar. Het resultaat is een beleidsarme meicirculaire. Wel brengt de circulaire forse meerjarige vooral inflatoire correcties aan, zowel in de Algemene Uitkering (via accres) als in de Integratie-uitkering Sociaal Domein.

  Zowel de Algemene Uitkering als de Integratie-uitkering Sociaal Domein kennen een positief verloop. De uitkomsten van aanstaande onderhandelingen op rijksniveau zullen mogelijk salderende inzichten verschaffen. Voor een aantal zaken wordt meer dan eens de Septembercirculaire 2017 als bron voor nieuwe info genoemd (maar is ook afhankelijk van ontwikkelingen m.b.t. de kabinetsformatie). Voorts is sprake van enkele kleinere plussen en minnen. Vermeldenswaardig zijn nog de extra gelden voor de verhoogde asielinstroom in de periode november 2016 t/m april 2017 (circa € 142.000) en de voorzetting van het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad naar de jaren 2018-2021 (circa 143.000 jaarlijks), welke in de gemeentebegroting neutraal verwerkt zijn ten gunste van betreffende budgetten.

  b. Overzicht baten en lasten

  Op de hierna volgende pagina’s is een overzicht van de baten en lasten per beleidsveld opgenomen voor zowel de rekeningcijfers 2016, de bijgestelde begroting 2017 als de (primaire) begroting 2018 – 2021. Dit alles financieel op peil Voorjaarsnota 2017.

  In het overzicht per beleidsveld is eerst het saldo vóór mutaties reserves zichtbaar gemaakt. Vervolgens worden de begrote toevoegingen en onttrekkingen aan reserves zichtbaar gemaakt, om te komen tot het begrotingssaldo c.q. resultaat. Bovengenoemde gegevens zijn ook vermeld bij de diverse beleidsvelden.

  omschrijving beleidsveld

  rekening 2016

  Bijgestelde begroting VJN 2017

  Primaire begroting 2018

  Meerjaren begroting 2019

  Meerjaren begroting 2020

  Meerjaren begroting 2021

  Lasten

  00 Algemene dekkingsmiddelen

  5.440

  19.165

  19.257

  21.589

  20.205

  20.639

  01 Bouwen en wonen

  7.688

  12.892

  2.253

  2.191

  2.134

  2.134

  02 Verkeer en vervoer

  1.626

  1.040

  1.106

  1.108

  969

  920

  03 Milieu

  5.081

  3.946

  3.630

  3.642

  3.642

  3.642

  04 Economie en toerisme

  1.620

  1.739

  1.345

  1.197

  1.194

  1.193

  05 Veiligheid en handhaving

  6.890

  5.339

  4.921

  4.922

  4.917

  4.917

  06 Jeugd

  21.316

  19.563

  19.059

  18.850

  18.788

  18.673

  07 Welzijn, sport en cultuur

  8.322

  11.596

  7.872

  7.689

  7.560

  7.366

  08 Zorg

  28.035

  27.750

  25.508

  25.004

  24.785

  24.767

  09 Werk en inkomen

  61.489

  56.205

  54.649

  53.666

  51.811

  51.811

  10 Bestuur en bedrijfsvoering

  10.082

  6.991

  6.598

  6.105

  6.139

  6.139

  11 Beheer

  28.553

  15.010

  12.485

  12.525

  12.444

  12.306

  Totaal Lasten

  186.143

  181.237

  158.683

  158.488

  154.588

  154.505

  Baten

  00 Algemene dekkingsmiddelen

  123.558

  112.718

  111.178

  109.840

  109.133

  109.118

  01 Bouwen en wonen

  4.631

  7.584

  754

  619

  459

  459

  02 Verkeer en vervoer

  322

  322

  704

  704

  704

  704

  03 Milieu

  4.700

  4.547

  4.861

  4.851

  4.833

  4.833

  04 Economie en toerisme

  469

  656

  655

  655

  655

  655

  05 Veiligheid en handhaving

  647

  716

  571

  571

  571

  571

  06 Jeugd

  1.150

  504

  312

  312

  312

  312

  07 Welzijn, sport en cultuur

  1.002

  414

  414

  414

  414

  414

  08 Zorg

  2.783

  1.514

  1.281

  1.281

  1.281

  1.281

  09 Werk en inkomen

  28.661

  28.898

  29.574

  29.863

  29.863

  29.863

  10 Bestuur en bedrijfsvoering

  978

  1.126

  990

  772

  772

  772

  11 Beheer

  8.681

  6.554

  6.185

  6.228

  6.280

  6.280

  Totaal Baten

  177.583

  165.552

  157.480

  156.111

  155.277

  155.262

  Totaal lasten en baten

  -8.559

  -15.686

  -1.203

  -2.377

  689

  757

  Reserves - Toevoegingen

  00 Algemene dekkingsmiddelen

  12.893

  3.477

  3.397

  3.364

  3.864

  3.864

  01 Bouwen en wonen

  840

  459

  311

  291

  185

  185

  04 Economie en toerisme

  0

  100

  100

  100

  100

  100

  Totaal Reserves - Toevoegingen

  13.733

  4.036

  3.808

  3.756

  4.149

  4.149

  Reserves - Ontrekkingen

  00 Algemene dekkingsmiddelen

  23.220

  19.247

  5.011

  6.132

  3.460

  3.392

  01 Bouwen en wonen

  0

  125

  0

  0

  0

  0

  03 Milieu

  77

  350

  0

  0

  0

  0

  Totaal Reserves - Ontrekkingen

  23.298

  19.722

  5.011

  6.132

  3.460

  3.392

  Resultaat

  1.005

  0

  0

  0

  0

  0

  c. Totaaloverzicht taakvelden

  Een overzicht van baten en lasten omgewerkt naar de systematiek van "taakvelden" (9 hoofdtaakvelden onderverdeeld in 53 taakvelden) conform de nieuwe voorschriften is op het moment van schrijven nog niet beschikbaar. Momenteel vinden nl. nog diverse verfijningen en vervolgacties plaats, o.a. een actualisatie van de kostentoerekening volgens de nieuwe voorschriften. Deze hebben invloed op de baten en lasten van de diverse taakvelden. E.e.a. zal financieel worden vertaald in de Najaarsnota 2017. De Najaarsnota 2017 wordt tegelijkertijd met de Begroting 2018 in de raad van oktober behandeld. Een overzicht naar taakvelden zal dan beschikbaar zijn.

  d. Mogelijke beïnvloedbaarheid

  Mede om een indicatie van de beïnvloedbaarheid van de lasten en baten te geven, wordt onderstaand per beleidsveld (BLV) nog de opbouw naar soort gegeven (begrotingsjaar 2017). Daarbij is geen rekening gehouden met mogelijke verplichtingen uit contracten, subsidiebeschikkingen, e.d. Voorzover aan de orde zal op dat moment een nadere analyse aan de orde zijn.

  Lasten

  BLV / Soort (%)

  L0

  L1

  L2

  L3

  L4

  L5

  L6

  L7

  Totaal  (in €)

  0

  17,42

  0,71

  0,00

  9,85

  5,15

  65,19

  1,36

  0,32

  22.654

  1

  7,81

  18,38

  0,00

  16,81

  0,00

  50,55

  0,00

  6,45

  2.564

  2

  0,68

  42,08

  0,00

  0,00

  0,00

  37,53

  0,00

  19,71

  1.106

  3

  0,01

  0,04

  0,00

  84,34

  0,00

  7,72

  7,05

  0,84

  3.630

  4

  19,06

  18,55

  5,19

  15,43

  0,00

  17,89

  0,00

  23,88

  1.445

  5

  1,95

  0,00

  2,09

  0,00

  0,00

  33,53

  57,47

  4,96

  4.921

  6

  0,15

  16,39

  1,33

  2,72

  64,67

  1,58

  0,88

  12,28

  19.059

  7

  0,86

  25,35

  2,10

  1,18

  0,00

  4,42

  0,00

  66,09

  7.872

  8

  0,00

  1,87

  0,47

  0,00

  81,65

  6,37

  0,00

  9,64

  25.508

  9

  0,00

  0,00

  0,09

  0,00

  58,65

  3,92

  37,34

  0,00

  54.649

  10

  10,51

  0,16

  0,00

  0,13

  0,00

  59,33

  20,85

  9,02

  6.598

  11

  8,24

  35,58

  0,75

  9,05

  0,00

  20,94

  7,06

  18,38

  12.485

  Totaal (in €)

  6.346

  11.416

  858

  7.697

  66.370

  29.612

  26.225

  13.967

  162.491

  Lasten:
  L0 = diverse adm.posten; L1 = kapitaallasten; L2 = lasten gerelateerd aan ontvangen subsidies en andere incidentele posten; L3 = lasten gerelateerd aan reserves (bijv. onderwijs, afval), budgettair neutraal; L4 = 3D's, wmo, wsw, uitkeringen, budgettair neutraal; L5 = (toerekening) salarissen en overhead ; L6 = lasten gerelateerd aan gemeenschappelijke regelingen e.d.; L7 = overige lasten

  Baten

  BLV / Soort (%)

  B0

  B1

  B2

  B3

  B4

  B5

  B6

  Totaal  (in €)

  0

  3,96

  44,37

  0,00

  2,69

  39,36

  0,00

  9,62

  116.190

  1

  46,74

  0,00

  0,00

  35,62

  0,00

  0,00

  17,64

  754

  2

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  100,00

  704

  3

  0,00

  0,40

  0,00

  0,00

  0,00

  99,60

  0,00

  4.861

  4

  0,00

  0,00

  0,00

  64,89

  0,00

  10,31

  24,80

  655

  5

  0,00

  76,40

  14,68

  0,00

  0,00

  0,00

  8,92

  571

  6

  0,00

  0,00

  81,61

  17,65

  0,00

  0,00

  0,74

  312

  7

  17,54

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  82,46

  414

  8

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  100,00

  0,00

  0,00

  1.281

  9

  0,00

  0,00

  0,17

  0,00

  99,83

  0,00

  0,00

  29.574

  10

  2,81

  97,19

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  990

  11

  0,77

  0,63

  0,00

  0,08

  0,00

  84,53

  13,99

  6.185

  Totaal (in €)

  5.106

  52.999

  387

  3.883

  76.537

  10.137

  13.442

  162.491

  Baten:
  B0 = diverse adm. posten; B1 = niet zelfstandig te beïnvloeden baten (algemene uitkering, dividend, e.d.); B2 = baten gerelateerd aan ontvangen subsidies en andere incidentele posten; B3 = baten gerelateerd aan reserves (bijv. onderwijs, afval), budgettair neutraal; B4 = 3D's, wmo, wsw, uitkeringen, budgettair neutraal; B5 = belastingen, heffingen en leges; B6 = overige baten.

  e. Bijdrage aan programma's en hun thema's

  Onderstaand wordt inzichtelijk gemaakt in welke mate de beleidsvelden financieel bijdragen aan de programma's en thema's.

  Lasten

  1A

  1B

  1C

  2A

  2B

  2C

  3A

  3B

  3C

  4A

  4B

  4C

  0

  408

  1

  651

  1.164

  2

  1.106

  3

  3.630

  4

  39

  1.306

  5

  233

  488

  3.939

  6

  837

  14.031

  7

  2.220

  274

  5.341

  8

  5.404

  20.104

  9

  24.070

  10

  902

  654

  623

  2.126

  11

  979

  5.473

  348

  987

  Baten

  1A

  1B

  1C

  2A

  2B

  2C

  3A

  3B

  3C

  4A

  4B

  4C

  0

  1

  51

  2

  704

  3

  4.861

  4

  655

  5

  482

  89

  6

  257

  7

  106

  308

  8

  60

  1.221

  9

  49

  10

  176

  20

  787

  11

  198

  192

  131