01 Bouwen en wonen

  In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:

                                    bedragen x € 1.000

  Incidentele posten

  Primaire begroting 2018

  Meerjaren begroting 2019

  Meerjaren begroting 2020

  Meerjaren begroting 2021

  Lasten (-)

  project Erensteinerveld

  115

  Baten (+)

  Verkoop grond Rolduckerveld

  111

  111

  Totaal

  -4

  111

  Afwijkingen rekening 2016 - begroting 2018

  In 2016 is een cultuur-historisch onderzoek uitgevoerd voor € 13.000 ten behoeve van het gebiedsplan Baalsbruggen.

  Voor advieskosten stedelijke ontwikkeling is er structureel € 46.000 beschikbaar. In 2016 is er een bedrag van € 72.000 besteed. Voor procesbegeleiding van de Hoogbouwflats Rolduckerveld is extern advies ingehuurd voor  € 13.500 waarvoor een bijdrage ad € 8.550 is ontvangen van Parkstad Limburg.
  Voor het project Schaesbergerstraat-Heerlenersteenweg en Grachterstraat is ook voor € 10.000 advieswerk verricht.

  In 2016 is de voorbereiding voor het project Baalsbruggen/Worm gestart. Van de gemaakte kosten ad
  € 20.000 is een bijdrage ad € 15.000 van de Provincie ontvangen.

  In 2016 is er voor een bedrag van € 312.000,-- besteed  aan het  Centrumplan onderdeel Cultuur Cluster.

  Kosten en baten van grondexploitaties lopen meerjarig; kosten worden eenmalig gemaakt en baten worden eenmalig ontvangen. Het vergelijken en geven van een verklaring is niet zinvol. In de paragraaf grondbeleid is een uitgebreide toelichting opgenomen over het verloop van de diverse grondexploitaties.

  In 2016 is een stuk grond langs de Worm incl. visvijver verworven voor € 101.000. Hiervoor zijn middelen uit de reserve stadsvernieuwing beschikbaar gesteld.

  Voor de herontwikkeling van de locatie hoogbouwflats Bleijerheide (Super Local) is in 2016 € 27.000 besteed aan voorbereidingskosten. Deze middelen zijn uit de reserve Stadsvernieuwing beschikbaar gesteld.

  Voor de renovatie van de kerk in Terwinselen is in 2016 de laatste termijn ad € 65.000 verstrekt. Hiervoor is een provinciale bijdrage van € 50.000 doorbetaald aan het kerkbestuur OL Vrouw Onbevlekt Ontvangen. Tevens is een bijdrage van € 15.000 beschikbaar gesteld uit de reserve Stadsvernieuwing.

  In 2016 is €  210.253 aan ISV middelen overgeheveld naar de reserve stadsvernieuwing.

  Aan het haalbaarheidsondezoek van de "Bewegingsboulevard " is in 2016 € 197.200 besteed. Van IBA Parkstad is een bijdrage van € 30.000 ontvangen. Initiatiefnemers Heton en Wijckerveste hebben een bijdrage van € 15.000 betaald.

  Aan het project "Bestaande wijk van morgen " is in 2016 € 238.700 besteed. Hiervoor is een provinciale bijdrage ad € 238.700 ontvangen.

  Voor de uitvoering van het ISV 2 programma in 2016 is een bijdrage van de provincie ad € 442.000 ontvangen.

  Voor de " Startersregeling" is in 2016 € 50.000 besteed.

  Door de verkoop van een aantal woonwagens aan de huurders wijken de huurvergoedingen in 2016 met € 13.000 af t.o.v het in 2018 geraamde bedrag.

  In 2016 is de 6e en laatste termijn van de  Brim bijdrage ad € 37.000 aan Congres Centrum Rolduc verstrekt.

  Afwijkingen begroting 2017 na wijziging - begroting 2018

  Voor de planontwikkeling en uitwerking  van de " Gebiedsvisie Baalsbruggen en omgeving " is in 2017 € 15.000 begroot.

  Voor de verhuizing van de Bieb van de Einderstraat naar het Centrum is voor 2017  een bedrag van
  € 38.000 begroot. Deze bijdrage wordt beschikbaar gesteld uit het Structuurfonds.

  Voor de jaarschijf 2017 is een bedrag van € 2.504.000,-- begroot voor uitgaven aan het Cultuurcluster. Dat is excl. de extra investeringsruimte ad € 7.200.000,-- die in december 2016 beschikbaar is gesteld  Deze middelen zijn voorzien bij de investeringen.

  Voor de herontwikkeling van de locatie hoogbouwflats Bleijerheide  (Super Local) is in 2017 een voorbereidingskrediet van € 48.000 beschikbaar.

  Voor "Gevelverbetering " is er in 2017 € 80.000 beschikbaar uit de reserve stadsvernieuwing.

  In de voorjaarsnota 2016 is een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld om te bezien hoe de exploitatie van de Schacht Nulland geoptimaliseerd kan worden.

  Voor het haalbaarheidsonderzoek van de " Bewegingsboulevard " is er in 2017 € 148.000 beschikbaar.

  Voor de jaarschijf 2017 is een bedrag van € 108.200 beschikbaar als voorbereidingsbudget  voor de realisatie van het Transferium. Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld uit het Structuurfonds.

  Voor de jaarschijf 2017 is er een BDU bijdrage van € 199.000 beschikbaar voor de "Bestaande wijk van morgen ".

  Voor de herinrichting van het buitenterrein van de Schacht Nulland is in 2017 een bedrag van
  € 111.000 begroot waarvoor een subsidie in het kader van de leefbaarheidsprojecten door de Provincie is beschikbaar gesteld.

  In de voorjaarsnota 2017 is een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld voor terrassenbeleid alsmede een bijdrage ad € 100.000 voor het opstellen en uitvoeren van een stimuleringsregeling voor de aanloopstraten in het centrum.

  Voor 2017 is een bijdrage ad € 150.000 begroot voor de uitvoering van de "Startersregeling ".

  Voor achterstallig onderhoud aan woonwagens en woonwagenunits is in 2017 € 10.000 beschikbaar.

  In de voorjaarsnota 2016 is voor klooster Bleijerheide € 100.000 beschikbaar gesteld voor de jaarschijf 2017.

  Afwijkingen begroting 2019-2021 - begroting 2018

  N.v.t.