02 Verkeer en vervoer

  In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:

                                    bedragen x € 1.000

  Incidentele posten

  Primaire begroting 2018

  Meerjaren begroting 2019

  Meerjaren begroting 2020

  Meerjaren begroting 2021

  Lasten (-)

  Baten (+)

  Totaal

  n.v.t. 

  Afwijkingen rekening 2016 - begroting 2018

  I.v.m. de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg is voor het verplaatsen van verenigingen in 2016 een bijdrage van € 96.000 van de Provincie ontvangen.

  In 2016 heeft er voor € 12.000 een parkeeronderzoek plaatsgevonden.

  In 2016 heeft er een restitutie van bouwleges voor de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg plaatsgevonden voor een bedrag van € 15.000.

  In 2016 is een bijdrage van € 15.000 voor convenantsgelden vebo/vevo aan  het basis- en voortgezet onderwijs verstrekt. Hiervoor is een bijdrage ad € 9.000 van de provincie ontvangen.

  In afwachting van de evaluatie van het parkeerbeleid zijn de parkeergelden in de voorjaarsnota 2017 alleen voor 2017 met € 345.000 neerwaarts bijgesteld.
  In het overzicht zijn de werkelijke parkeergelden 2016, de bijgestelde parkeergelden 2017 en de geraamde parkeergelden 2018 opgenomen.

  2016

  2017

  2018

  Diverse parkeerautomaten

  78.854

  127.500

  475.700

  Parkeervergunningen

  959

  15.000

  1.500

  Parkeerboetes

  46.774

  79.700

  36.000

  Atrium / Kerkplein

  38.730

  36.500

  73.000

  Parkeergarages / Kloosterraderplein

  44.960

  62.600

  118.000

  Afwijkingen begroting 2017 na wijziging - begroting 2018

  In de voorjaarsnota 2017 zijn de parkeergelden aan de hand van globale becijferingen voor het jaar 2017 incidenteel met € 345.000 verlaagd.  In het 4e kwartaal van 2017 zal het parkeerbeleid worden geëvalueerd en zullen structurele financiële consequenties in beeld worden gebracht.

  Afwijkingen begroting 2019-2021 - begroting 2018

  N.v.t.