03 Milieu

  In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:

                                    bedragen x € 1.000

  Incidentele posten

  Primaire begroting 2018

  Meerjaren begroting 2019

  Meerjaren begroting 2020

  Meerjaren begroting 2021

  Lasten (-)

  Baten (+)

  Totaal

  n.v.t. 

  Afwijkingen rekening 2016 - begroting 2018

  Aan het eind van het jaar wordt het niet bestede budget voor nieuw milieubeleid doorgeschoven naar het volgende dienstjaar. In 2016 is een bedrag van € 129.000 overgeheveld naar 2017. Jaarlijks is er voor nieuw milieubeleid € 80.000 beschikbaar.

  Voor de gevolgen van mijnschade is er in 2015 een werkbudget van € 113.000 beschikbaar gesteld. Van dat budget is er in 2016 € 43.000  besteed. Het educatieprogramma  "Kerkrade jouw duurzame toekomst" is met Continium van start gegaan. Verder is d'r Greeny aangeschaft, zijn er duurzame adviezen gevraagd en energiebesparende maatregelen aan cv's  uitgevoerd.

  Voor geluidsanering is in 2016  een provinciale bijdrage van € 104.000 ontvangen.

  Om de afvalstoffenheffing budgettair neutraal te kunnen laten verlopen in de begroting heeft er in 2016  een beschikking van € 77.000  uit de egalisatiereserve afvalstoffenheffing plaats gevonden.

  Afwijkingen begroting 2017 na wijziging - begroting 2018

  Voor de uitvoering van nieuw milieubeleid is er in 2016 een bedrag van € 129.000 (incl. restantbudget van oude jaren) overgeheveld naar 2017 waarmee er in 2017 € 209.000  beschikbaar is voor nieuw milieubeleid. Primair is er voor 2018 een budget van € 80.000  voor nieuw milieubeleid begroot.

  Voor de jaarschijf 2017 is een werkbudget van € 65.000 beschikbaar  voor de gevolgen van mijnschade. Voor het opsporen van oude mijnschachten is in 2017 een bijdrage van € 10.000 ontvangen van de provincie.

  Voor 2017 is een werkbudget van € 50.000 beschikbaar voor duurzaamheidsprojecten.

  In 2017 is het zonnepanelen project van start gegaan en is een eerste bijdrage en vergoeding  van € 44.000 begroot.

  Om de afvalstoffenheffing budgettair neutraal te kunnen laten verlopen in de begroting is voor 2017  een onttrekking  van € 350.000 uit de egalisatiereserve afvalstoffenheffing begroot.

  Afwijkingen begroting 2019-2021 - begroting 2018

  N.v.t.