04 Economie en toerisme

  In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:

                                    bedragen x € 1.000

  Incidentele posten

  Primaire begroting 2018

  Meerjaren begroting 2019

  Meerjaren begroting 2020

  Meerjaren begroting 2021

  Lasten (-)

  Centrummangement (vjn2016)

  75

  Onderhoud spoorinfrastructuur

  73

  Reclamecommissie weekmarkten (vjn 2016)

  10

  Baten (+)

  Totaal

  -158

  Afwijkingen rekening 2016 - begroting 2018

  In 2016 is de eerste termijn van Streetwise voor een bedrag van € 13.500 voldaan.

  In de voorjaarsnota 2016 is een bedrag van € 225.000 (jaarlijks € 75.000 voor de jaren 2016 t/m 2018) vrijgemaakt voor Centrummanagement met als doel om de aantrekkelijkheid van het centrumgebied van Kerkrade te verbeteren door het benutten van de specifieke kwaliteiten, om zo meer bezoekers te trekken, hogere bestedingen te genereren, de verblijfsduur te verlengen en de bezoekers vaker te laten terugkomen. In 2016 is een bedrag van € 20.000 besteed. Het restant van 2016 ad € 55.000 is doorgeschoven naar 2017 en voor het jaar 2018 is € 75.000 beschikbaar.

  De upgrading van de parkeerplaats aan de Brughofweg is eind  2015 gestart en in 2017 financieel afgerekend. In resp. 2015 , 2016 en 2017 zijn de volgende bedragen besteed, € 35.000, € 44.000 en € 20.000. Van Gaiapark is in 2016 een bijdrage van € 64.000 ontvangen.

  De kosten van de "Beleefbus " bedroegen € 48.000 in 2016.

  Afwijkingen begroting 2017 na wijziging - begroting 2018

  In de voorjaarsnota 2016 is een werkbudget ad € 25.000 voor economie/werkgelegenheid   vrijgemaakt om in randvoorwaardelijke zin initiatieven te faciliteren.

  Voor nieuw beleid stimulering ondernemerschap is in 2016 € 44.000 beschikbaar.

  Voor Streetwise in het Centrum is er in 2017 een budget van  € 41.000 begroot.

  In de voorjaarsnota 2016 is een bedrag van € 225.000 (jaarlijks € 75.000 voor de jaren 2016 t/m 2018) vrijgemaakt voor Centrummanagement met als doel om de aantrekkelijkheid van het centrumgebied van Kerkrade te verbeteren door het benutten van de specifieke kwaliteiten, om zo meer bezoekers te trekken, hogere bestedingen te genereren, de verblijfsduur te verlengen en de bezoekers vaker te laten terugkomen. In 2016 is een bedrag van € 20.000 besteed. Het restant van 2016 ad € 55.000 is doorgeschoven naar 2017 en voor het jaar 2018 is € 75.000 beschikbaar.

  Voor de afronding van de reconstructie van de parkeerplaats aan de Brughofweg is er in 2017 € 20.000 beschikbaar.

  Voor de aanschaf van  vlaggen, wimpels, bloembakken, inboet etc. ten behoeve van het WMC is er in 2017 een werkbudget van € 115.000 beschikbaar.

  Afwijkingen begroting 2019-2021 - begroting 2018

  In de voorjaarsnota 2016 is er voor Centrummanagement voor de jaren 2016, 2017 en 2018 jaarlijks
  € 75.000 begroot. Na de evaluatie zal worden bezien of deze middelen structureel verankerd moeten worden in de begroting.

  In de meerjarenbegroting is er t/m 2018 rekening gehouden met het verstrekken van een bijdrage groot
  € 73.000 per jaar aan de Provincie voor het in stand houden van het toeristische treintraject.

  In de voorjaarsnota 2016 is besloten een bedrag van maximaal € 10.000 beschikbaar te stellen voor de reclamecommissie weekmarkten. Na 3 jaren zal een en ander worden geëvalueerd.