05 Veiligheid en handhaving

  In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:

                                    bedragen x € 1.000

  Incidentele posten

  Primaire begroting 2018

  Meerjaren begroting 2019

  Meerjaren begroting 2020

  Meerjaren begroting 2021

  Lasten (-)

  Integrale aanpak wijkgericht werken

  50

  Openbare orde en veiligheid

  25

  Baten (+)

  Totaal

  -75

  Afwijkingen rekening 2016 - begroting 2018

  In 2016 is er een bedrag van € 165.000 aan bouwleges ontvangen. Het voornemen is om de in de meerjarenbegroting opgenomen taakstelling van € 377.200 in de najaarsnota 2017 neerwaarts bij te stellen.

  In 2016 is de afrekening 2015 van de RUD ontvangen. Het batig saldo ad € 28.231 wordt aangewend om fluctuaties in de bijdrage aan de RUD in de toekomst op te vangen.

  Met betrekking tot de bijdrage aan de Brandweer Zuid Limburg is het verschil ad € 113.129 tussen het rekeningjaar 2016  en het begrotingsjaar 2018 een gevolg van het feit dat het rekeningresultaat 2016 positief wordt beïnvloed door de terugbetaling van een voordelig exploitatiesaldo van afgerond € 46.000 over 2015 en de vrijval van een gereserveerd bedrag van circa € 85.500 voor eventuele FLO-tegenvallers  in 2015. Het verschil tussen € 131.000 en € 113.129 wordt grotendeels veroorzaakt door de doorberekening van loon- en prijsindex.  In de commissievergadering van mei  2017 overigens hebben vertegenwoordigers van de Veiligheidsregio toegelicht dat in verband met kostenstijgingen t.g.v. taakverzwaringen het Bestuur zal worden voorgesteld de gemeentelijke bijdrage 2018 te verhogen. Concrete voorstellen zullen in de voorjaarsnota 2018 aan de orde komen.

  In 2016 is inzake rampenbestrijding C2000 beveiligingssysteem Parkstad Limburg stadion aangeschaft ad
  € 118.000

  Voor de doorontwikkeling van de Limburgse Veiligheidshuizen is een subsidie van de provincie
  ontvangen voor de jaren 2014-2016, de afhandeling hiervan staat gepland voor 2017.

  De samenwerking tussen veiligheidshuis Kerkrade en Heerlen moet financieel nog meerjarig uitgewerkt worden, hierdoor is er nog geen begroting 2018 ingevoerd.

  Afwijkingen begroting 2017 na wijziging - begroting 2018

  Voor de jaren 2017 en 2018 is conform de begroting van de RUD rekening gehouden met een bijdrage van resp. € 115.000 en € 94.000.

  De samenwerking tussen veiligheidshuis Kerkrade en Heerlen moet financieel nog meerjarig uitgewerkt worden, hierdoor is er nog geen begroting 2018 ingevoerd.

  Afwijkingen begroting 2019-2021 - begroting 2018

  In de voorjaarsnota 2016 is besloten om voor het project Aanpak Wijkgericht Werken alsmede voor het bestrijden van overlast op het gebied van openbare orden en veiligheid voor de jaren 2016 tot met 2018 jaarlijks in totaal € 75.000 beschikbaar te stellen. Na deze periode zal een en ander nadere geëvalueerd worden.