08 Zorg

  In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:

                                    bedragen x € 1.000

  Incidentele posten

  Primaire begroting 2018

  Meerjaren begroting 2019

  Meerjaren begroting 2020

  Meerjaren begroting 2021

  Lasten (-)

  stadsdeelvisie West - sociaal domein (structuurfonds)

  150

  Baten (+)

  Totaal

  -150

  Afwijkingen rekening 2016 - begroting 2018

  In 2016 zijn gereserveerde bedragen over 2015 inzake woningaanpassingen  vrijgevallen ten gunste van de begrotingspost woningaanpassingen.

  De kapitaallasten van hulpmiddelen nemen circa € 168.000 af ten opzichte van 2016.

  In 2016 liggen de vervoerskosten WMO circa € 100.000 boven begroot 2018. Onder andere veroorzaakt door eenmalige opstartkosten.

  De taakstellende opdracht “hulp bij het huishouden” door inzetten op zelfredzaamheid van de klanten, leverde een besparing op in 2016. Die lijn wordt in 2018 binnen de nieuwe Wmo doorgezet, op basis van toepassing van zelfredzaamheid en gebruikmaking van het aanbod van algemene en collectieve voorzieningen.

  Over de jaren 2015 en 2016 verstrekt het Rijk extra middelen inzake de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). In 2016 bedroeg de besteding € 1.162.034  betreffende de toekenning van de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT).

  Op basis van inschattingen een lagere eigen bijdrage van circa € 180.000 ten opzichte van 2016.

  In 2018 zijn er nog geen gelden beschikbaar voor de uitvoering van JOGG, dat in 2015 opgestart is.

  Afwijkingen begroting 2017 na wijziging - begroting 2018

  De kapitaallasten van hulpmiddelen nemen circa € 123.000 af ten opzichte van 2017.

  De taakstellende opdracht “hulp bij het huishouden” door inzetten op zelfredzaamheid van de klanten, leverde een besparing op in 2016. Die lijn wordt in 2018 binnen de nieuwe Wmo doorgezet, op basis van toepassing van zelfredzaamheid en gebruikmaking van het aanbod van algemene en collectieve voorzieningen.

  De verschillen inzake diverse taakvelden van de nieuwe en oude WMO-taken worden vooral veroorzaakt door overheveling van gereserveerde bedragen over 2016 van WMO-taken ten gunste van WMO-taken 2017.

  In 2018 zijn er nog geen gelden beschikbaar voor de uitvoering van JOGG, dat in 2015 opgestart is.

  Afwijkingen begroting 2019-2021 - begroting 2018

  N.v.t.