09 Werk en inkomen

  In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:

                                    bedragen x € 1.000

  Incidentele posten

  Primaire begroting 2018

  Meerjaren begroting 2019

  Meerjaren begroting 2020

  Meerjaren begroting 2021

  Lasten (-)

  project Grens Informatiepunt

  49

  Baten (+)

  subsidie Grens Informatiepunt

  49

  Totaal

  Afwijkingen rekening 2016 - begroting 2018

  Als gevolg van Rijksbeleid – een hogere korting per arbeidsjaar – zijn de uitkeringen Wet Sociale Werkvoorziening drastisch lager dan in 2016. Daarnaast is instroom in de Wsw niet langer mogelijk.

  De uitgaven en de inkomsten Inburgering zijn afhankelijk van de taakstelling van het Rijk. Daarnaast is er sprake van een na-ijleffect in volgende jaren voor de uitgaven van maatschappelijke begeleiding, integratie en participatie. De inkomsten van het COA en het Rijk bedoeld voor Inburgering zijn geoormerkt.

  Als gevolg van de aanpassing  van de verordening sociale culturele activiteiten vanaf boekjaar 2017 wordt rekening gehouden met meer uitgaven meerjarig. De extra uitgaven worden bekostigd uit de KASSA-middelen. De KASSA-middelen voor armoedebestrijding zijn geoormerkt.

  Middels het loket Schuldhulpverlening wordt getracht de stijging van de kosten bijzondere bijstand beschermingsbewind te stagneren.

  In november 2016 is het Actieplan Werk & Inkomen vastgesteld door de Raad. Ondanks de korting van het Rijk op de Gebundelde uitkering BUIG van € 2,3 miljoen in 2018 ten opzicht van 2016 wordt verwacht dat door het succes van het actieplan het tekort op het inkomensdeel terugloopt naar € 400 duizend en meerjarig budgettair neutraal verloopt.

  Afwijkingen begroting 2017 na wijziging - begroting 2018

  Als gevolg van Rijksbeleid – een hogere korting per arbeidsjaar – zijn de uitkeringen Wet Sociale Werkvoorziening drastisch lager dan in 2017. Daarnaast is instroom in de Wsw niet langer mogelijk.

  Middels het loket Schuldhulpverlening wordt getracht de stijging van de kosten bijzondere bijstand beschermingsbewind te stagneren.

  De verschillen inzake het participatiebudget zijn een gevolg van beleidsmatige keuzes.

  Afwijkingen begroting 2019-2021 - begroting 2018

  Inzake Schuldhulpverlening wordt er meerjarig rekening gehouden met een daling van de kosten KredietbankLimburg als gevolg van de start van het loket Schuldhulpverlening in het derde kwartaal van 2016.

  Het tekort op de Wet Sociale Werkvoorziening zal meerjarig verder oplopen.

  Meerjarig wordt getracht de bijzondere bijstand beschermingsbewind te laten dalen.