10 Bestuur en bedrijfsvoering

  In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:

                                    bedragen x € 1.000

  Incidentele posten

  Primaire begroting 2018

  Meerjaren begroting 2019

  Meerjaren begroting 2020

  Meerjaren begroting 2021

  Lasten (-)

  stadsregio Parkstad Limburg

  11

  Baten (+)

  Totaal

  -11

  Afwijkingen rekening 2016 - begroting 2018

  Het verschil op de post public Relations en marketing wordt in hoofdzaak veroorzaakt door het beschikbaar stellen in 2016  van een bedrag van € 200.000 voor het ‘Uitvoeringsplan stadsmarketing’ voor de periode 2016/2017. In het 3e en 4e kwartaal 2017 vindt een evaluatie plaats. Op basis van deze resultaten zal bekeken worden of en zo ja in welke mate het ‘Uitvoeringsplan Stadsmarketing’ een vervolg dient te kennen en welke middelen hiervoor noodzakelijk zijn. Verder werd, gefinancierd uit de post onvoorzien, een bijdrage geleverd aan de promotieactiviteiten voor de WTTC Award 2016 ter grootte van € 19.310.

  Het uitdragen van gemeentelijk beleid, het behartigen van de belangen van onze gemeente en het onderstrepen van onze plek in de lokale samenleving brengt kosten, ook uit oogpunt van representatie, met zich mede. Die representativiteit uit zich niet alleen ten gemeentehuize maar ook in aanwezigheid elders. Die aanwezigheid en zichtbaarheid wordt steeds meer gewenst. Hierdoor ontstaan structureel extra kosten. Om deze reden vertoont de uitputting op dit onderdeel van de kosten van bestuursondersteuning College in 2016 een uitputting die ruim  € 30.000 hoger ligt dan het bedrag dat in 2018 beschikbaar is.

  Die eerder bij het onderdeel ‘Bestuursondersteuning/college van B&W’ genoemde zichtbaarheid brengt in communicatieve zin ook extra verplichtingen en taken met zich mede. In het belang van het uitdragen van het beleid (onder meer via advertenties) en de daarvoor benodigde personeel capaciteit (via inhuur) zijn extra middelen nodig die jaarlijks ter beschikking gesteld worden. Beide kostenonderdelen veroorzaken in hoofdzaak het verschil van € 43.600.
  De post Parkstad Limburg neemt in 2018 t.o.v. 2016 af met circa € 0,3 miljoen. Dit betreft met name de doorwerking van eerder genomen besluiten met betrekking tot de transitie en de realisatie daarvan.

  Op de post IBA is sprake van een bijdragereeks die in de tijd toeneemt conform eerder gemaakte afspraken. In 2016 gaat het om een bijdrage van circa € 390.000, in 2017 e.v. van circa € 623.000.

  Afwijkingen begroting 2017 na wijziging - begroting 2018

  Op de post Parkstad Limburg is sprake van een licht oplopende reeks in verband met hogere bijdragen conform (meerjaren)begroting Parkstad.

  Het verschil op de post public relations en marketing wordt in hoofdzaak door het beschikbaar stellen in 2016  van een bedrag van € 200.000 voor het ‘Uitvoeringsplan stadsmarketing’ voor de periode 2016/2017. In het 3e en 4e kwartaal 2017 vindt een evaluatie plaats. Daar waar naar 2017 nog een restant van deze gelden ter grootte van € 81.100 is overgeheveld, zijn voor 2018 nog geen middelen beschikbaar gesteld.

  Op dit budget monitoring worden onder andere de kosten van het tweejaarlijks burgeronderzoek verantwoord. Deze vinden in de oneven jaren plaats. Dit brengt met zich mede dat in de even jaren deze begrotingspost een veel lagere uitputting vertoont in vergelijking met oneven jaren. Om deze reden is het voor 2018 begrote bedrag  € 29.000 lager in vergelijking met de begroting voor 2017.

  Het verschil in begrotingsbedragen op het budget externe communicatie tussen  2017 en 2018 kent een aantal redenen. Op de eerste plaats zijn in 2017 middelen ter grootte € 100.000 (overgeheveld vanuit Voorjaarsnota 2016) voor de aanschaf van een website, intranetsite en een raadsinformatiesysteem en € 10.000 (overgeheveld vanuit Voorjaarsnota 2016) voor de aanschaf van een zogenaamd regelingensysteem voor het bekend maken en publiceren van decentrale regelgeving. Voorts dient opgemerkt te worden dat substantiële extra initiatieven op het vlak van (overheids)communicatie extra personele capaciteit vergen. Dit wordt tot nu toe jaarlijks bekeken. Overigens zal in 2018 deze extra tijdelijke inzet in meerjarig historische perspectief onder de loep worden genomen om te bezien of een structurele personeel inbedding in meerjarig perspectief kan leiden tot meerwaarde; niet alleen vanuit kwaliteitsperspectief maar ook in lagere kosten. Dit leidde in totaal in de raming voor 2017 tot een per saldo hoger bedrag ten opzichte van 2018 van € 197.000.
  De geïntensiveerde beleidsinspanning gericht op het nog meer en beter uitdragen van de kwaliteiten van onze stad ligt hieraan ten grondslag. Daarnaast leidde de ambitie van het college tot meer zichtbaarheid van gemeentelijk beleid tot meer publicaties in weekbladen. Ook dit aspect wordt in financieel opzicht jaarlijks bekeken. Ten opzichte van de raming van 2018 werd voor dit aspect gedurende het jaar 2017 voor een bedrag van € 20.000 meer begroot.

  Afwijkingen begroting 2019-2021 - begroting 2018

  Op de post Parkstad Limburg is sprake van een licht oplopende reeks in verband met hogere bijdragen conform (meerjaren)begroting Parkstad.