11 Beheer

  In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:

                                    bedragen x € 1.000

  Incidentele posten

  Primaire begroting 2018

  Meerjaren begroting 2019

  Meerjaren begroting 2020

  Meerjaren begroting 2021

  Lasten (-)

  Baten (+)

  Totaal

  n.v.t.

  Afwijkingen rekening 2016 - begroting 2018

  Door nieuwe investeringen  zullen de kapitaallasten voor riolen  in  2018 met € 276.000 toenemen.

  Door indexatie zullen de exploitatiekosten voor riolen met € 94.000  stijgen in 2018.

  In de voorjaarsnota 2016 is € 200.000 vrijgemaakt om de kwaliteit van het wegennet te verbeteren. Van dat bedrag is € 168.000 in 2016 aangewend en het restant ad € 32.000 is doorgeschoven naar 2017.

  Met de gemeente Heerlen en Landgraaf is in de 2015 gestart met de reconstructie van de binnenring. In 2016 is een bedrag van € 75.000 besteed en is de afrekening voor een bedrag van € 150.000 ingediend bij de gemeente Heerlen. In 2017 zal met de inrichting van de rotondes (€ 75.000)  het project worden afgerond.

  Voor de overdracht van tracégronden en natuurcompensatie i.v.m. aanleg van de Buitenring is in 2016 een bedrag van € 1.042.000  ontvangen van de Provincie.

  In verband met een juridische procedure met een aannemer zijn de resterende middelen ad € 183.600  van de reconstructie Plein in de reserve reeds bestemde nog te besteden middelen gestort..

  Voor de jaren 2018 en verder is een bedrag van € 10.000 begroot voor degeneratievergoeding van nutsbedrijven. Door een afrekening over oudere jaren wijkt het ontvangen bedrag over 2016 met € 25.000 af.

  In 2016 is de pilot onkruidbestrijding voor verhardingen van start gegaan. Hiervoor zijn 36 WOZL medewerkers bij de gemeente gedetacheerd voor een bedrag van € 164.000.

  Het budget  onkruidbestrijding op verhardingen 2016, wijkt € 40.000  af van het budget in 2018 omdat chemische bestrijding verboden is.

  Primair is er jaarlijks € 125.000 beschikbaar voor gladheidsbestrijding. Door een stijging van de variabele kosten (aantal uitrukken)  bedroegen de werkelijke kosten in 2016 € 152.000.

  Door indexering stijgen de exploitatiekosten van de openbare verlichting in 2018 met € 7.000 (2016 € 582.000  naar € 589.000  in 2018).

  In 2016 zijn voor een bedrag van € 15.000 revisie werkzaamheden  verricht aan de houten brug die bij GaiaZOO over de Dentgenbachweg stond. Voor groot onderhoud aan civieltechnische kunstwerken is er in 2018 € 30.000 beschikbaar.

  Structureel is er voor groot onderhoud aan verkeersregelinstallaties € 65.500 beschikbaar. In 2016 is een bedrag van € 45.000  voor groot onderhoud aan de VRI in de Rolduckerstraat doorgeschoven naar 2017.

  In 2016 is de fonotheek voor een bedrag van € 102.000 gesloopt.

  In 2016 is het project Blokkenberg afgerekend met de Provincie; het batig  saldo ad € 25.000 is toegevoegd aan het onderhoudsbudget welzijn  gebouwen.

  Door een aanpassing van de huurovereenkomst inzake de binnensportaccommodaties met Heton Sport zijn de huren in 2018 toegenomen met € 85.000.

  Vanaf 2018 is er in de begroting rekening gehouden met exploitatiekosten voor het MFA gebouw.

  Voor de instandhouding voor de Campus is in 2016 € 126.000 besteed.

  Voor het aanvullen van het exploitatiebudget is in 2016 € 30.000 uit de reserve gebouwen beschikbaar gesteld.

  In de primaire begroting is er voor onderhoudskosten van de VVE Wijngrachtcomplex € 48.000 beschikbaar. I.v.m. de bouw en verbouwwerkzaamheden in het Centrum zijn alleen de hoogst noodzakelijke voorzieningen  in 2016  uitgevoerd voor een bedrag van  € 6.000.

  Bij de ingebruikneming van de nieuwe digitale reclameborden zijn de exploitatiekosten alsmede de inkomsten  met € 6.000 resp. € 10.000  toegenomen.

  Voor beheerkosten aan het Parkstad Limburg Stadion is er jaarlijks € 50.000 beschikbaar. In 2016  bedroegen de werkelijke kosten € 23.000.

  Naar aanleiding van het noodweer in 2016 is een bedrag van € 113.000 uitgegeven aan herstelwerkzaamheden.

  Door incidentele verkoop van openbaar groen is er in 2016 een bedrag van € 18.000 ontvangen. Structureel is een bedrag van € 7.000 begroot.

  In 2016 is  het speelruimteplan voor een bedrag van € 64.000 afgerond.

  In 2016 is de renovatie van het Stadspark afgerond. Aan openbaar groen is € 675.000 besteed. In het kader van de leefbaarheidsprojecten is door de Provincie een bijdrage van € 500.000 beschikbaar gesteld.

  In 2016 zijn er voor een bedrag van € 225.000 werkzaamheden verricht voor de realisatie van het leefbaar-heidsproject Anstelvallei.

  Aan het  leefbaarheidsproject Kloostertuin Rolduc  is in 2016 € 78.000 besteed waarvoor een bijdrage van  de Provincie is ontvangen.

  In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een exploitatiebijdrage van € 130.000 aan het Gege-venshuis. In 2016 is er een gewenningsbijdrage (i.v.m. ontmanteling GBRD) ontvangen waardoor de exploitatiebijdrage sloot op € 84.000.

  In 2016 is de afrekening over het jaar 2015 van het Gegevenshuis ontvangen. Het batig saldo ad € 12.000 is in de rekening 2016 van de gemeente verwerkt.

  In 2016 is een bijdrage van het Kadaster en het ministerie  van I & M een bijdrage ontvangen van in totaal
  € 11.000 voor het bijhouden van de voormalige GBKN.

  In 2016 is voor een bedrag van € 18.000 expertise ingehuurd voor BAG werkzaamheden.

  In 2016 is een extra impuls gegeven voor de update van het beeldmateriaal voor een bedrag van  € 15.000.

  Afwijkingen begroting 2017 na wijziging - begroting 2018

  Door nieuwe investeringen voor riolen zullen de kapitaallasten in 2018  toenemen met € 105.000.

  Door indexering zullen de exploitatiekosten voor riolen in 2018 met € 23.000 stijgen.

  In de voorjaarsnota 2015 is er een start gemaakt met het geven van extra aandacht aan de wegen. Voor het jaar 2017 is er € 1.200.000 extra beschikbaar gesteld voor reconstructies van wegen.

  In de  voorjaarsnota 2016 is er wederom een bijdrage van € 200.000 beschikbaar gesteld om de wegen een extra impuls te geven. Van dat bedrag is € 32.000 doorgeschoven naar 2017.

  Voor de afrekening van de reconstructie van het Plein is € 183.600 voorzien in 2017.

  In 2017 is een bedrag van € 75.000 beschikbaar voor het inrichten van rotondes aan de Binnenring.

  In de voorjaarsnota 2017 is een bedrag van € 160.000 beschikbaar gesteld voor de pilot onkruidbestrijding voor verhardingen.

  Voor groot onderhoud aan de VRI in de Rolduckerstraat is € 45.000 van 2016 doorgeschoven naar 2017. Structureel is er voor VRI's € 65.000 beschikbaar.

  In 2017 is er een budget van € 160.000 beschikbaar gesteld voor de instandhouding  van de Campus.

  In 2017 is het jaarlijkse exploitatiebudget van het Parkstad Limburg stadion verhoogd met € 50.000 i.v.m. groot onderhoud (schilder werkzaamheden).

  Voor grootschalig onderhoud aan de begraafplaatsen Hambos en Kaalheide is in 2017 € 20.000 begroot.
  In 2017 is de begraafplaats van de zusters Ursuline overgenomen voor een vergoeding van € 20.000.

  In de voorjaarsnota 2016 is een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld voor de jaarschijf 2017  voor Landschappelijke inpassing Wisosplit.

  In 2017 is er voor  het leefbaarheidsproject Stepstones een bedrag van  € 138.000 beschikbaar waarvoor de Provincie een subsidie beschikbaar heeft gesteld.

  Jaarlijks is er € 5.000 beschikbaar voor monumentale bomen. In 2016 is er daadwerkelijk € 15.000 besteed aan het verzorgen, veiligheidscontrole en verstrekte bijdrage.

  Voor het leefbaarheidsproject Anstelvallei is voor 2017 een budget van € 164.000 begroot.

  Voor het leefbaarheidsproject Kloostertuin Rolduc is in 2017 een uitvoeringsbudget alsmede bijdrage van de Provincie voorzien van € 255.000 voorzien.

  Afwijkingen begroting 2019-2021 - begroting 2018

  De kapitaallasten van de nieuwe investeringen voor riolen lopen op van € 280.500 in 2018 naar € 478.400 in 2021.