3. Financiële positie

  3. Financiële positie

  a. Uitgangspunten begroting 2018 - 2021

  Bij het samenstellen van de meerjarenbegroting 2018 - 2021 zijn onder andere de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  - Loonsom
  De huidige CAO gemeenten loopt nog tot 1 mei 2017. Deze alsook de inmiddels toegenomen pensioenpremies zijn structureel voorzien in de begroting. Er is in deze primaire begroting nog niet voorzien in nieuwe loonstijgingen. De Najaarsnota is daarvoor een nieuw ijkmoment. Overigens is het beleid dat steeds kritisch zal worden bezien in hoeverre een invulling van een vacature noodzakelijk is in relatie tot de ontwikkeling van de organisatie.

  - Prijspeil
  Daar waar ten tijde van de Voorjaarsnota 2017 “prijsontwikkelingen” bekend en goedgekeurd waren is hierin voorzien.

  - Kapitaallasten
  De provincie stelt eisen aan de becijfering van de kapitaallasten van de investeringen. Aan de hand van het investeringsprogramma worden de kapitaallasten per begrotingsjaar becijferd, rekening houdende met een gemiddelde investeringsdatum per 1 juli en gehanteerde rekenrente. De kapitaallasten behorende bij het huidige investeringsprogramma voldoen aan deze provinciale eis. In de Financiële verordening gemeente Kerkrade ex. art.212 GW zijn ten aanzien van de afschrijvingen nadere kaders vastgelegd.

  - Algemene uitkering
  Bij de becijfering van de algemene uitkering zijn de cijfers op peil decembercirculaire Gemeentefonds 2016 gehanteerd. Zie verder de toelichting bij beleidsveld 0 in de beleidsbegroting en in paragraaf 2 hierna. Bij laatstgenoemd onderdeel is tevens een doorkijk gegeven van de effecten van de meicirculaire 2017.

  - Budgettair egaliserende reserves
  Conform de Nota reserves en voorzieningen 2011 en nadien bestaan thans een aantal reserves die een (budgettair) egaliserend karakter hebben. Het betreft thans nog de volgende reserves: egalisatiereserve afvalverwerking, egalisatiereserve riolen (vanaf ultimo 2014 een "voorziening", periodiek wordt bezien welk gedeelte onder "voorziening" hoort en welk gedeelte onder "reserve"), reserve sociaal domein, reserve ondernemersfonds, reserve plantsoenen, reserve grondexploitatie OBK, reserve huisvestingsvoorzieningen onderwijs, reserve evenementen, reserve gaia, reserve gebouwen en reserve speeltuinen.

  b. Ramingen bestaand en nieuw beleid

  De ramingen voor het bestaand en nieuw beleid zijn, voorzover van toepassing, zijn opgenomen in de financiële tabellen van de beleidsbegroting. Deze worden in verband met overzichtelijkheid hier niet herhaald.

  c. Geprognosticeerde balans

  bedragen x € 1.000

  2018

  2019

  2020

  2021

  ACTIVA

  Vaste activa

  168.333

  165.066

  162.819

  160.703

  Vlottende activa

  14.413

  14.263

  14.113

  13.963

  Totaal

  182.746

  179.329

  176.932

  174.666

  PASSIVA

  Eigen vermogen

  25.214

  22.837

  23.526

  24.223

  Voorzieningen

  5.877

  5.935

  5.999

  6.063

  Vreemd vermogen lang

  100.621

  101.503

  97.385

  92.667

  Vlottende passiva

  51.034

  49.053

  50.022

  51.714

  Totaal

  182.746

  179.329

  176.932

  174.666

  NB: Het betreft de raming per ultimo van het betreffende jaar

  d. Investeringen

  Meerjarig verloop van het investeringsprogramma, peil voorjaarsnota 2017.

  bedragen x 1.000 euro

  e. Toelichting afwijkingen investeringsramingen 2017-2021

  Beleidsveld  00 Algemene dekkingsmiddelen

  De restantbudgetten 2016 "ict-investeringen" (€ 469.000), onvermijdbaar (€ 116.000) zijn overgeheveld naar 2017 en is een bedrag van € 300.000 voor ict-investeringen overgeheveld van 2017 naar 2018.

  In de voorjaarsnota 2017 is het primaire bedrag voor de diverse transportmiddelen ad € 37.000 met € 267.000 verhoogd naar € 304.000. Hiervan is € 240.000 bestemd voor de aanschaf van diverse transportmiddelen en
  € 27.000 is bestemd voor de vervanging van een wiellader.

  Beleidsveld  01 Bouwen en wonen

  In de voorjaarsnota 2017 is het primair geraamde bedrag voor het centrum ad € 125.000 met
  € 7.200.000 verhoogd naar € 7.325.000. Dit bedrag is nodig voor onvoorziene bouwtechnische werkzaamheden aan het theater, het realiseren van het hogere ambitieniveau voor het cultuurcluster, het verwerven van de ruimte voor de muziekschool, het inrichten van de muziekschool en de gevelaanpassing van de muziekschool.

  Beleidsveld  02 Verkeer en vervoer

  Voor het vervangen van parkeerapparatuur is er structureel € 20.000 beschikbaar in het investeringsprogramma. In de voorjaarsnota 2017 is € 50.000 overgeheveld van het onderdeel verkeer en vervoer naar parkeren voor het renoveren van parkeermeters.

  Het voor 2017 geraamde bedrag ad € 100.000 voor het verbeteren van de bewegwijzering t.b.v. parkeren is doorgeschoven naar 2018. Het centrumplan is met de huidige inzichten in het 4e kwartaal volledig gerealiseerd. Binnen het plangebied zijn eveneens parkeerterreinen opgenomen. Na de oplevering en het inwerking zijn van de nieuwe parkeerterreinen (en nieuwe routering) kan met de meest actuele ervaringen de bewegwijzering worden geanalyseerd en ontworpen.

  In de najaarsnota 2016 bedroeg het primair beschikbare budget voor verkeer en vervoer € 552.000.
  In de voorjaarsnota 2017 is dat budget met € 532.000 verlaagd naar € 25.000.

  Voor de realisatie van de rotondes Rukkerweg - Tunnelweg - Schaesbergerstraat Heistraat en Heerlenersteenweg- Winkelen-Spekhofstraat  kan  resp. € 200.000 en € 157.000  doorschuiven naar 2018. Verder kan een bedrag van € 120.000 voor uitvoeringsmaatregelen GVVP overgeheveld worden naar 2018. Een bedrag van € 50.000 is in 2017 toegevoegd aan het onderdeel parkeren voor de renovatie van parkeermeters. Met genoemde mutaties komt er in 2017 € 672.000 investeringsruimte beschikbaar.

  Beleidsveld  03 Milieu

  N.v.t.

  Beleidsveld  04 Economie en toerisme

  Door het vervallen van het eerdere idee van een park is in de voorjaarsnota 2017 is het werkbudget ad
  € 19.000  voor het Euregionaal Eurodepark afgevoerd.

  Beleidsveld  05 Veiligheid en handhaving

  N.v.t.

  Beleidsveld  06 Jeugd

  N.v.t.

  Beleidsveld  07 Welzijn, sport en cultuur

  Voor groot  onderhoud aan sportvelden is er structureel € 45.000 voorzien in de begroting. In 2016 is het nog niet benutte investeringsgeld doorgeschoven naar 2017 waarmee er voor dat jaar € 133.000 beschikbaar is.

  Beleidsveld  08 Zorg

  N.v.t.

  Beleidsveld  09 Werk en inkomen

  N.v.t.

  Beleidsveld  10 Bestuur en bedrijfsvoering

  N.v.t.

  Beleidsveld  11 Beheer

  In de najaarsnota 2016 was er voor wegen, straten en pleinen structureel € 2.184.000 beschikbaar. In de voorjaarsnota 2017 is het batig   saldo ad € 179.000  van de afrekening civieltechnische projecten 2016 toegevoegd aan het primaire investeringsbedrag waarmee er € 2.363.000  beschikbaar kwam. Van het genoemde bedrag is € 363.000 doorgeschoven naar 2018 omdat de afrekeningen van de in 2017 aangegane projecten in 2018 worden verwacht. Een en ander betekent dat er voor 2017 € 2.000.000 beschikbaar is en voor 2018 € 2.547.000. Vanaf 2019 is er jaarlijks € 2.184.000 beschikbaar.

  In de najaarsnota 2016 was er voor civieltechnische kunstwerken voor de jaarschijf 2017 € 143.000 beschikbaar. Het batig saldo ad € 16.000  van de afrekening civieltechnische kunstwerk projecten   is aan het investeringsvolume toegevoegd waarmee er € 159.000 beschikbaar is voor 2017. Vanaf 2018 is er structureel € 22.000 beschikbaar voor civieltechnische kunstwerken.

  Structureel is er voor het vervangen van de openbare verlichting € 155.000 beschikbaar.

  In de najaarsnota 2016 bedroeg het investeringsbedrag 2017 voor gebouwen € 512.000. Het niet gevoteerde investeringsbedrag ad € 19.000 over  de jaarschijf 2016 is toegevoegd aan 2017. Verder is door gewijzigde inzichten na overleg met de belastingdienst de btw voor binnensportaccommodaties gewijzigd in btw belaste verhuur. Hierdoor kon het investeringsbedrag voor 2017 verhoogd worden met € 50.000 naar € 581.000. Vanaf 2018 is er structureel € 550.000 beschikbaar.

  Voor groot onderhoud openbaar is er jaarlijks € 360.000 beschikbaar.

  Voor rioolrenovaties / reliningen is er in 2017 € 2.650.000 beschikbaar. Door een gewijzigde uitvoering van de Bergbezinkbassin kan het gereserveerde investeringsbedrag van 3 keer € 1.000.000 eenmalig met € 650.000 worden verlaagd in 2017. Deze wijziging houdt in dat de functie van het geplande Bergbezinkbassin op eigen Kerkraads grondgebied kan worden uitgevoerd.

  f. Financiering en schuldpositie

  Voor wat betreft de financiering en schuldpositie wordt verwezen naar de beleidsbegroting, onderdeel “Financieringsparagraaf (treasury)” resp. onderdeel "paragraaf weerstandsvermogen (d. diverse kengetallen)".

  g. Inzet reserves en voorzieningen

  In de “Staat van reserves en voorzieningen“ die hierna is opgenomen, treft u naast een meerjarig overzicht ook een nadere toelichting daarop aan. Er is rekening gehouden met de storting van het rekeningresultaat 2016 in de reserve parkeerfonds exploitatie. De reeks voor de reserve grondexploitatie OBK kan afwijken met de reeks zoals weergegeven in de paragraaf grondbeleid van de begroting. De reeks is nog gebaseerd op peil VJN2017, terwijl in de paragraaf de meest recente prognoses zijn opgenomen.

  Bedragen*€ 1.000

  Mutaties reserves / voorzieningen

  Primaire
  begroting 2018

  Meerjaren
  begroting 2019

  Meerjaren
  begroting 2020

  Meerjaren
  Begroting
   2021

  Reserves

  Toevoegingen (lasten -/-)

  3.808

  3.756

  4.149

  4.149

  Onttrekkingen (baten +)

  5.011

  6.132

  3.460

  3.392

  Voorzieningen

  Toevoegingen (lasten -/-)

  130

  130

  130

  130

  Onttrekkingen (baten +)

  13

  72

  66

  66

  Totaal

   1.086

  2.318

  -753

  -821

  De lasten en baten betreffen m.n. de volgende toevoegingen en onttrekkingen:

  301 Egalisatiereserve afvalverwerking
  Met deze reserve wordt beoogd jaarlijkse fluctuaties in de afvaltarieven te beperken. Deze worden beïnvloed door de verwachte kosten én opbrengsten. De mutatie 2018 van de reserve moet nog worden bepaald.

  403 Reserve Sociaal Domein
  Met de vorming van een stevige reserve Sociaal Domein wordt beoogd de uitvoering van de 3 decentralisaties en de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand op financieel gebied op een zo stabiel  mogelijke wijze te laten plaatsvinden. Deze dient enerzijds ter egalisatie van kosten (tegengaan jaarlijkse fluctuaties), anderzijds is zij bedoeld ter afdekking van bedrijfsvoeringskosten sociaal domein. Meerjarig zijn diverse toevoegingen en onttrekkingen geraamd, de feitelijke mutatie wordt bepaald op basis van de feitelijke kosten en opbrengsten.

  422 Reserve grondexploitatie
  Via deze reserve vindt egalisatie van de kosten en opbrengsten van de grondexploitaties plaats. De reserve laat een groei zien van € 649.0000 begin 2018 naar € 1.45 mln eind 2021. Deze groei is gerelateerd aan de ramingen van de resultaten van de projecten, welke echter slechts een zachte status hebben. Meer informatie is opgenomen in de paragraaf grondexploitatie.

  423 Algemene reserve obk
  Ten behoeve van het centrumplan zijn gelden onttrokken aan deze reserve. Via de erfpachtconstructie wordt de reserve op termijn weer aangevuld (jaarlijks circa € 132.000).

  425 Reserve huisvestingsvoorzieningen onderwijs.
  De structurele toevoeging bedraagt € 2.215.000. De kapitaallasten van de onderwijsinvesteringen worden afgedekt uit deze reserve. Deze variëren tussen € 2,4 miljoen in 2018 tot € 2,1 miljoen in 2021. Op basis van de feitelijke ontwikkelingen worden per jaareinde steeds de correcte bedragen onttrokken. Nieuwe investeringen zullen een aanvullend beslag leggen op deze reserve.

  429 Reserve parkeerfonds exploitatie
  Betreft de financiële vertaling van de uitkomst van de Voorjaarsnota 2017. Dit omvat tevens de bedragen van "Impulsen voor de stad", waarover de raad middels de VJN2016 besluiten heeft genomen. Verder wordt verwezen naar het separate verloopoverzicht in de beleidsbegroting.

  431 Reserve reeds bestemde nog uit te geven middelen.
  Er zijn diverse onttrekkingen geraamd in verband met in voorgaande jaren gereserveerde bedragen voor lopende c.q. toekomstige projecten. Dit betreft een bedrag van € 150.000 in 2018 aflopend naar € 30.000 in 2020 en 2021. De betalingen uit hoofde van deze verplichtingen worden gefinancierd middels deze incidentele middelen.

  439 Reserve Essent
  In 2019 moet nog rekening worden gehouden met de aflossing van tranche D van de bruglening Enexis ad.
  € 1,673 miljoen (onderdeel van de systematiek compensatie structureel dividend Essent). Daarmee resteert het vrije saldo van deze reserve zoals genoemd in de Voorjaarsnota 2017 (€ 3,623 miljoen).

  440 Reserve structuurfonds
  In 2018 zijn nog onttrekkingen geraamd van € 223.000. Dit op basis van ramingen van de diverse investeringsambities. De raad heeft over die ambities inmiddels besluiten genomen, het opgenomen bedrag is een prognose mede ten behoeve van de liquiditeitsramingen. De feitelijke onttrekkingen vinden plaats op basis van de werkelijkheid.

  608 Voorziening voor oninbare debiteuren.
  Dit betreft de belastingdebiteuren. Op basis van prognoses en rapportages van BsGW neemt de gemeente de betreffende bedragen op. Voorheen stond een bedrag van € 100.000 als "budget" in de exploitatie, in verband met voorschriften is dit veranderd naar een jaarlijkse storting van € 100.000 in de voorziening. De daadwerkelijk oninbare debiteuren worden vervolgens ten laste van de voorziening gebracht.

  620 Voorziening pensioenverplichting wethouders
  De maandelijkse premie-inhouding wordt gestort in de voorziening, op jaarbasis wordt hier € 30.000 voor geraamd. Overdrachten van pensioenen kunnen dit beïnvloeden.

  h. EMU-Saldo

  Onderstaande (verplichte) tabel laat de berekening van het EMU-saldo van de gemeente Kerkrade zien. Het financieel cijfermateriaal is, net als de rest van deze begroting, gebaseerd op peil Voorjaarsnota 2017. Het EMU-tekort wordt met name veroorzaakt door de investeringsambities / impulsen voor de stad, die financieel worden afgedekt uit het investeringsprogramma, de reserve structuurfonds en de reserve parkeerfonds exploitatie.

  omschrijving

  2018

  2019

  2020

  2021

  1

  Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV artikel 17c)

  -1.203

  -2.377

  689

  757

  2

  Afschrijvingen ten laste van exploitatiejaar

  5.072

  4.590

  4.275

  3.964

  3

  Bruto donaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

  30

  30

  30

  30

  4

  Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

  8.293

  7.053

  6.253

  6.253

  5

  Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

  0

  0

  0

  0

  6

  Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

  0

  0

  0

  0

  7

  Aankoop grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

  0

  0

  0

  0

  8

  Baten bouwgrondexploitatie:
  Baten voor zover niet op exploitatie verantwoord

  0

  0

  0

  0

  9

  Lasten op balanspost Voorzieningen voor zo ver deze transacties met derden betreffen

  13

  72

  66

  66

  10

  Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

  0

  0

  0

  0

  11

  Opbrengst bij verkoop van deelnemingen en aandelen

  0

  0

  0

  0

  EMU-saldo

  -4.407

  -4.882

  -1.325

  -1.568