Basisset beleidsindicatoren

  0

  Bestuur en ondersteuning

  omschrijving

  bron

  eenheid

  periode

  Kerkrade

  Nederland

  Limburg

  01

  Formatie

  Eigen gegevens

  Fte per 1.000   inwoners

  2016

  7,4

  n/b

  n/b

  02

  Bezetting

  Eigen gegevens

  Fte per 1.000 inwoners

  2016

  7,4

  8,2

  n/b

  03

  Apparaatskosten

  Eigen begroting

  Kosten per inwoner

  2018

  672

  n/b

  n/b

  04

  Externe inhuur

  Eigen begroting

  Kst als % loonsom + inhuur externen

  2018

  12,1

  n/b

  n/b

  05

  Overhead

  Eigen begroting

  % totale lasten

  2018

  11,0

  n/b

  n/b

  1

  Veiligheid

  omschrijving

  bron

  eenheid

  periode

  Kerkrade

  Nederland

  Limburg

  06

  Verwijzingen Halt

  Bureau Halt

  Aantal per 10.000 inwoners

  2016

  216,3

  137,4

  124,7

  07

  Harde kern jongeren

  KLPD

  Aantal per 10.000 inwoners

  2014

  2,3

  1,3

  1,4

  08

  Winkeldiefstallen

  CBS

  Aantal per 1.000 inwoners

  2016

  3,5

  2,3

  2,1

  09

  Geweldsmisdrijven

  CBS

  Aantal per 1.000 inwoners

  2016

  6,4

  5,3

  5

  10

  Diefstallen uit woning

  CBS

  Aantal per 1.000 inwoners

  2016

  4,8

  3,3

  3,7

  11

  Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte

  CBS

  Aantal per 1.000 inwoners

  2016

  8,1

  5,6

  5,6

  2

  Verkeer, vervoer en waterstaat

  omschrijving

  bron

  eenheid

  periode

  Kerkrade

  Nederland

  Limburg

  12

  Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

  VeiligheidNL

  % totaal
  ongevallen
  met ziekenhuis
  opname

  2015

  4

  8

  7

  13

  Ziekenhuisopname na vervoersongevallen met fietser

  VeiligheidNL

  % totaal
  ongevallen
  met
  ziekenhuis
  opname

  2015

  3

  9

  9

  3

  Economie

  omschrijving

  bron

  eenheid

  periode

  Kerkrade

  Nederland

  Limburg

  14

  Functiemenging

  LISA

  %

  2016

  37,9

  52,1

  49,4

  15

  Bruto Gemeentelijk Product*

  Atlas voor Gemeenten

  Verhouding verwacht/gemeten product

  2013

  150

  100

  98

  16

  Vestigingen (van bedrijven)

  LISA

  Aantal per 1.000 inwoners 15 - 64 jaar

  2016

  97,2

  134

  126,3

  * Meer actuele cijfers niet beschikbaar via "waar staat je gemeente.nl"

  4

  Onderwijs

  omschrijving

  bron

  eenheid

  periode

  Kerkrade

  Nederland

  Limburg

  17

  Absoluut verzuim

  Ingrado

  Aantal per 1.000 inwoners lft.5-18jr

  2016

  0,58

  2,01

  1,58

  18

  Relatief verzuim

  Ingrado

  Aantal per 1.000 inwoners lft.5-18jr

  2016

  12,77

  26,88

  19,55

  19*

  Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

  DUO

  % leerlingen (12-23jr)

  2012

  4

  3,2

  n/b

  * Meer actuele cijfers niet beschikbaar via "waar staat je gemeente.nl", zie echter ook programma 2C.

  5

  Sport, cultuur en recreatie

  omschrijving

  bron

  eenheid

  periode

  Kerkrade

  Nederland

  Limburg

  20

  Niet-wekelijkse sporters

  RIVM/CBS

  %

  2014

  56,7

  49,9

  n/b

  6

  Sociaal domein

  omschrijving

  bron

  eenheid

  periode

  Kerkrade

  Nederland

  Limburg

  21

  Banen

  LISA

  Aantal per 1.000 inwoners 15-64 jr

  2016

  497,5

  744

  706,8

  22

  Jongeren met een delict voor de rechter

  Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

  % 12-21 jr

  2015

  1,92

  1,45

  1,24

  23

  Kinderen in armoede

  Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

  % kinderen tot 18 jr in gezin met bijstandsuitkering

  2015

  11,92

  6,58

  6,74

  24

  Netto arbeidsparticipatie

  CBS

  % van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking

  2016

  57,9

  65,8

  63,2

  26

  Jeugdwerkloosheid

  Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

  % 16-22 jr

  2015

  2,72

  1,52

  1,23

  27

  Personen met een bijstandsuitkeringen

  CBS

  Aantal per 1.000 inwoners 18jr eo

  2016

  60,5

  41,3

  39,2

  28

  Reïntegratievoorzieningen

  CBS

  Aantal per 1.000 inwoners 15-65 jr

  2016

  37,7

  25,5

  26,3

  29

  Jongeren met jeugdhulp

  CBS

  % jongeren tot 18 jr

  2016

  13,6

  10,7

  12,7

  30

  Jongeren met jeugdbescherming

  CBS

  % jongeren tot 18 jr

  2016

  2,4

  1,2

  1,6

  31

  Jongeren met jeugdreclassering

  CBS

  % jongeren 12 - 22 jr

  2016

  0,8

  0,5

  0,6

  32

  Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

  CBS

  Aantal per 1.000 inwoners

  2016

  55

  54

  67

  NB: Indicator #25 is landelijk vervallen.

  7

  Volksgezondheid en milieu

  omschrijving

  bron

  eenheid

  periode

  Kerkrade

  Nederland

  Limburg

  33

  Huishoudelijk restafval (niet gescheiden ingezameld)

  CBS

  Kg/inwoner

  2015

  171

  200

  138

  34

  Hernieuwbare elektriciteit

  RWS

  %

  2015

  4

  11,8

  n/b

  8

  Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

  omschrijving

  bron

  eenheid

  periode

  Kerkrade

  Nederland

  Limburg

  35

  Gemidd. WOZ-waarde woningen

  CBS

  € 1.000

  2016

  122

  209

  179

  36

  Nieuw gebouwde woningen

  Basisregistratie adressen en gebouwen

  Aantal per 1.000 woningen

  2014

  1

  6

  4,2

  37

  Demografische druk*

  CBS

  %

  2017

  69,7

  69

  70,6

  38

  Woonlasten eenpersoonshuishouden

  COELO

  2017

  629

  644

  666

  39

  Woonlasten meerpersoonshuishouden

  COELO

  2017

  707

  723

  745