Aanbieding

  Hierbij bieden wij u zoals gebruikelijk de begroting 2018 aan, wederom in een online-versie en in dezelfde opzet als vorig jaar. Centraal in deze opzet staat het huidige collegeprogramma en de doorgaande lijn daarvan in begroting en rekening. Hieruit zijn de volgende 4 programma's ontstaan: (1) Integraal en Kansen, (2) Werk en Economie, (3) Participatie en (4) Duurzaamheid. Middels deze programma's geven wij gezamenlijk invulling aan de toekomst van onze stad.

  De begroting geeft in combinatie met de Najaarsnota 2017 een actuele weergave van de financiële positie van onze gemeente en de risico's die er nog zijn. De resultaten van de meicirculaire zijn positief. Niettemin blijven de financiën een permanent aandachtspunt.

  In maart 2018 voltooien wij de huidige bestuursperiode. Wij kijken hier tevreden op terug. Er is voor de toekomst van de stad een goede basis aanwezig die wij op onderdelen verder hebben kunnen versterken. Er is aandacht voor de beleving van de omgeving door burgers en bezoekers van Kerkrade . Het "kunnen meedoen" was en blijft belangrijk. Er is ook aandacht voor onderwijs, zorg en duurzaamheid. De vernieuwing van het centrum met een aansprekend cultuurcluster is in volle gang. Regionaal werd en wordt samengewerkt op het gebied van herstructurering, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van jeugdzorg en veiligheid. Ten aanzien van het initiatief Center Court is een basis gelegd die in de nieuwe bestuursperiode, indien gewenst, verder uitgewerkt kan worden. Punten van aandacht zijn er ook. Ten aanzien van de ontwikkelingen in het sociaal domein en risico's blijven wij alert.

  Naast deze beleidsmatige ontwikkelingen willen wij wederom even stilstaan bij een stuk "techniek" in relatie tot de begroting. In eerdere planning&control documenten heeft u kunnen lezen over de wijzigingen in de verslaggevingsregels, het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit betreft naast diverse technische wijzigingen ook de overgang naar zgn. "taakvelden". Er zijn in de toekomstige situatie 9 hoofdtaakvelden, te weten:

  (0) bestuur en ondersteuning
  (1) veiligheid
  (2) verkeer, vervoer en waterstaat
  (3) economie
  (4) onderwijs
  (5) sport, cultuur en recreatie
  (6) sociaal domein
  (7) volksgezondheid en milieu
  (8) volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.

  Deze zijn op hun beurt weer onderverdeeld in 53 taakvelden.

  De "Werkgroep begroting" vond destijds een duidelijker doorgaande lijn tussen collegeprogramma en de begroting van belang, hetgeen ook gerealiseerd is. Daarom brengen wij aan het einde van deze bestuursperiode geen wijzigingen meer aan in de opzet van de begroting volgens de huidige programma's en beleidsvelden.  

  Ná de verkiezingen in maart 2018 breekt een nieuwe bestuursperiode aan. Een natuurlijk moment is derhalve om in de begroting 2019 (oktober 2018) ook in de begrotingsopzet over te gaan naar de nieuwe taakvelden zoals landelijk voorgeschreven en daarbinnen de diverse activiteiten te benoemen. Om de eerder genoemde gewenste doorgaande lijn helder en efficiënt te kunnen realiseren in de nieuwe opzet ligt het voor de hand om in het nieuwe collegeprogramma 2018-2022 de  nieuwe taakvelden als "kapstok" te gebruiken voor de beleidsvoornemens op de diverse onderwerpen.

  Het college,                  De secretaris,

  J.J.M. Som                  H.J.M. Coumans MPM