Afkortingslijst

  AVV

  Adviesdienst Verkeer en Vervoer

  AWBZ

  Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

  BAO

  Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten

  BAG

  Basisregistraties Adressen en Gebouwen

  BBV

  Besluit Begroting en Verantwoording

  Bbz

  Besluit bijstand zelfstandigen

  BCF

  BTW Compensatiefonds

  BIBOB

  Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur

  BNG

  Bank Nederlandse Gemeenten

  BOB

  Beslissingen op Bezwaar

  BTM

  Bedrijventerreinenmanagement

  BTW

  Bruto Toegevoegde Waarde

  BVE

  Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

  CAO

  Collectieve arbeidsovereenkomst

  CAZ

  Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering

  CBC

  Centrale Bezwaarschriften Commissie

  CISO

  Chief Information Security Officer

  CJG

  Centrum voor Jeugd en Gezin

  CVV

  Collectief Vraagafhankelijk Vervoer

  DUBO

  Duurzaam Bouwen

  ENSIA

  Eenduidige Normatiek Single Information Audit

  ETIL

  Economisch Technologisch Instituut Limburg

  FG-functionaris

  Functionaris voor de Gegevensbescherming

  FIDO

  Financiering Decentrale Overheden (wet)

  FPU

  Flexibele Pensioen Uitkering

  FWI

  (landelijk) Fonds Werk en Inkomen

  GBA

  (wet) Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

  GFT

  Groente, Fruit en Tuin (afval)

  GGD

  Gemeentelijke Gezondheidsdienst

  GHOR

  Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

  GIDS

  Gezond in de stad

  GRP

  Gemeentelijk Riolerings Plan

  HRM

  Human Resource Management

  HULK (gemeenten)

  Herzogenrath, Ubach-Palenberg, Landgraaf en Kerkrade

  ICT

  Informatie Communicatie Technologie

  IKB

  Individueel Keuze Budget

  I-NUP

  De overheidsbrede implementatie-agenda dienstverlening e-overheid

  ISD

  Intergemeentelijke Sociale Dienst

  ITJ

  Integraal Toezicht Jeugd

  ISV

  Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing

  JGZ

  Jeugdgezondheidszorg

  JOGG

  Jeugd op gezond gewicht

  JPP

  Jeugd Preventie Plan

  KCC

  Klant Contact Centrum

  KOV

  Kinderopvang

  LED

  Light Emitted Diode

  LED

  Limburg Economic Development

  MER

  Milieu Effect Rapportage

  MKB

  Midden- en Kleinbedrijf

  MSC

  Medium Sized Cities

  NASB

  Nationaal Actieplan Sport en Bewegen

  NJN

  Najaarsnota

  NOC/NSF

  Nederlands Olympisch Comité / Nederlands Sport Federatie

  NPR-norm

  Lichttechnische richtlijn met aanbevelingen, berekeningen en oplossingen om een bepaald lichtniveau op de weg te bepalen

  NV

  Naamloze Vennootschap

  OBK

  Ontwikkelingsbedrijf Kerkrade

  OZB

  Onroerende Zaakbelasting

  POL

  Provinciaal Ondernemingplan Limburg

  POP

  Persoonlijk Ontwikkelingsplan

  PSZ

  Peuterspeelzalen

  PVVP

  Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan

  RHCL

  Regionaal Historisch Centrum Limburg

  ROVL

  Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg

  RUDDO

  Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden

  RVVP

  Regionaal Verkeers- en Vervoersplan

  SSC-ZL

  Shared Service Center - Zuid Limburg

  SEPA

  Single Euro Payments Area

  SMART

  Specifiek - Meetbaar - Acceptabel - Realistisch – Tijdgebonden

  SMK

  Stichting Muziekschool Kerkrade

  SUWI

  Wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

  SW

  Sociale Werkvoorziening

  TSIC

  Telefonisch Service- en Informatiecentrum

  VAZOM

  Vrije Academie Zuid Oostelijke Mijnstreek

  VJN

  Voorjaarsnota

  VNG

  Vereniging Nederlandse Gemeenten

  VSV

  Voortijdig Schoolverlaten

  VVE

  Voor- en vroegschoolse educatie

  VVTV

  Voorwaardelijke Vergunningen Tot Verblijf

  WCPV

  Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid

  WGR

  Wet Gemeenschappelijke Regelingen

  WIN

  Wet Inburgering Nieuwkomers

  WIRA

  Wet implementatie Rechtsbescherming richtlijnen Aanbesteden

  WKR

  Werkkostenregeling

  WMO

  Wet Maatschappelijke Ondersteuning

  Wob

  Wet openbaarheid van bestuur

  WOZ

  Waardering Onroerende Zaken (wet)

  WOZL

  Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg

  Wro

  Wet ruimtelijke ordening

  WSNP

  Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

  WSP

  Werkgevers Service Punt

  WSW

  Wet Sociale Werkvoorziening

  Wvg

  Wet voorkeursrecht gemeenten

  Wwnv

  Wet Werken naar vermogen

  WWB

  Wet Werk en Bijstand

  WWZ

  Wonen Welzijn Zorg

  ZMLK

  Zeer moeilijk lerende kinderen (speciaal onderwijs)