06 Jeugd

  In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:

                                    bedragen x € 1.000

  Incidentele posten

  Primaire begroting 2018

  Meerjaren begroting 2019

  Meerjaren begroting 2020

  Meerjaren begroting 2021

  Lasten (-)

  Baten (+)

  Totaal

  n.v.t.

  Afwijkingen rekening 2016 - begroting 2018

  In 2016 heeft de afrekening van het leerlingenvervoer met de Centrumgemeente Heerlen plaatsgevonden. Deze viel dermate gunstig uit dat alle hiervoor gereserveerde middelen t.g.v. de jaarrekening 2016 konden vrijvallen.

  Subsidies en bijdragen peuteropvang, van het Rijk, Asschergelden, ontvangen vanaf 2017 ten behoeve van niet-toeslaggerechtigde kinderopvang.

  In 2015 is de jeugdwet overgeheveld naar de gemeenten, in 2018 is er minder budget beschikbaar voor jeugdzorg omdat het Rijk hierop bezuinigingen heeft doorgevoerd. Alle verschillen zullen verrekend worden met de reserve Sociaal domein.

  Afwijkingen begroting 2017 na wijziging - begroting 2018

  In 2015 is de jeugdwet overgeheveld naar de gemeente, in 2018 is er minder budget beschikbaar voor jeugdzorg omdat het Rijk hierop bezuinigingen heeft doorgevoerd. Alle verschillen zullen verrekend worden met de reserve Sociaal domein.

  Voor het integraal kindcentrum is er voor de duur van 3-4 jaar een bedrag van € 200.000 ter beschikking gesteld, de niet bestede middelen worden aan eind van het jaar gereserveerd en overgeboekt naar het nieuwe jaar.

  Afwijkingen begroting 2019-2021 - begroting 2018

  Er is een actieplan Jeugd vastgesteld, hiermee proberen we meerjarig de Rijksbezuinigingen op te vangen.